Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

NIEDZIELA: Pwt 4,32–34.39–40; Rz 8,14–17; Mt 28,16–20
DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIE I NA ZIEMI
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko,  co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
R O Z W A Ż A N I E
Bóg uchylił nam nieco z tajemnicy swego jestestwa – objawił, że jest jednym, jedynym Bogiem, a zarazem jest wspólnotą Osób. Ten przekraczający nasze ludzkie schematy myślenia fakt, niesie bardzo konkretne konsekwencje. Wszak jesteśmy stworzeni na obraz Stwórcy, zatem czymś istotnym jest obecność obok nas innych osób; nie sposób żyć w pełni nie nawiązując relacji, którą określamy słowem miłość. Człowiek może posiadać wiele przedmiotów, rozwijać wiele zainteresowań, realizować swoje pasje, osiągać sukcesy, ale żaden z tych obszarów naszej aktywności nie dorównuje temu, czym jest relacja z drugą osobą, relacja zbudowana w oparciu o miłość. Jeśli warto o coś walczyć z największą determinacją, to przede wszystkim o bogatą relację z tym, który jest obok.

rs