Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

NIEDZIELA: Pwt 4,32–34.39–40; Rz 8,14–17; Mt 28,16–20
DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA W NIEBIENA ZIEMI
Jede­na­stu uczniów uda­ło się do Gali­lei na górę, tam gdzie Jezus im pole­cił. A gdy Go ujrze­li, odda­li Mu pokłon. Nie­któ­rzy jed­nak wąt­pi­li. Wte­dy Jezus zbli­żył się do nich i prze­mó­wił tymi sło­wa­mi: Dana Mi jest wszel­ka wła­dza w nie­bie i na zie­mi. Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy, udzie­la­jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Uczcie je zacho­wy­wać wszyst­ko,  co wam przy­ka­za­łem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta.
R O Z W A Ż A N I E
Bóg uchy­lił nam nie­co z tajem­ni­cy swe­go jeste­stwa – obja­wił, że jest jed­nym, jedy­nym Bogiem, a zara­zem jest wspól­no­tą Osób. Ten prze­kra­cza­ją­cy nasze ludz­kie sche­ma­ty myśle­nia fakt, nie­sie bar­dzo kon­kret­ne kon­se­kwen­cje. Wszak jeste­śmy stwo­rze­ni na obraz Stwór­cy, zatem czymś istot­nym jest obec­ność obok nas innych osób; nie spo­sób żyć w peł­ni nie nawią­zu­jąc rela­cji, któ­rą okre­śla­my sło­wem miłość. Czło­wiek może posia­dać wie­le przed­mio­tów, roz­wi­jać wie­le zain­te­re­so­wań, reali­zo­wać swo­je pasje, osią­gać suk­ce­sy, ale żaden z tych obsza­rów naszej aktyw­no­ści nie dorów­nu­je temu, czym jest rela­cja z dru­gą oso­bą, rela­cja zbu­do­wa­na w opar­ciu o miłość. Jeśli war­to o coś wal­czyć z naj­więk­szą deter­mi­na­cją, to przede wszyst­kim o boga­tą rela­cję z tym, któ­ry jest obok.

rs