Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

LIST GRATULACYJNY PREZYDIUM KEP DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Sza­now­ny Panie Pre­zy­den­cie!
Pro­si­my o przy­ję­cie ser­decz­nych gra­tu­la­cji z oka­zji wybo­ru na Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.
Pierw­sze infor­ma­cje medial­ne mówią o prze­wa­że­niu sza­li zwy­cię­stwa w dużej mie­rze przez ludzi mło­dych. Więk­szość roda­ków, w tym tak­że mło­dzi, łączy z Pań­ską pre­zy­den­tu­rą wie­le nadziei. Speł­nie­nie pły­ną­cych z tej funk­cji zadań – z Bożą pomo­cą – będzie moż­li­we, jeśli da się osią­gnąć poro­zu­mie­nie w obli­czu naj­trud­niej­szych wyzwań. Ufa­my, że wysi­łek wszyst­kich Roda­ków w cza­sie Pań­skiej pre­zy­den­tu­ry będzie umac­nia­ny świa­do­mo­ścią wspól­nej odpo­wie­dzial­no­ści za Ojczy­znę, Euro­pę i świat.
Życzy­my Panu Pre­zy­den­to­wi sku­tecz­ne­go jed­no­cze­nia Pola­ków wokół spraw naj­waż­niej­szych dla Pol­ski oraz darów Ducha Świę­te­go w spra­wo­wa­niu naj­wyż­sze­go urzę­du w Pań­stwie. Niech świa­tło Ducha Świę­te­go towa­rzy­szy Panu Pre­zy­den­to­wi w podej­mo­wa­niu waż­nych decy­zji i w codzien­nej służ­bie dla Rze­czy­po­spo­li­tej.
W imie­niu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski

Abp Sta­ni­sław Gądec­ki, Metro­po­li­ta Poznań­ski, Prze­wod­ni­czą­cy KEP
Abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Łódz­ki, Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go KEP
Bp Artur G. Miziń­ski, Sekre­tarz Gene­ral­ny KEP


Od redak­cji: W imie­niu redak­cji oraz czy­tel­ni­ków Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i wyra­ża­my głę­bo­ką radość z wybo­ru Pana na Pre­zy­den­ta RP, upra­sza­jąc jed­no­cze­śnie Bożej pomo­cy w zaszczyt­nej służ­bie Naro­do­wi.

Adam Kisiel, redak­tor naczel­ny