Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Potrójne wyznanie miłości

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Zmar­twych­wsta­ły Pan pytał Pio­tra: „Czy kochasz Mnie?”, „Czy miłu­jesz mnie?” i przyj­mo­wał z cier­pli­wo­ścią potrój­ne wyzna­nie: „Panie, Ty wiesz, że cię kocham”. To wyzna­nie miło­ści było potrzeb­ne, ponie­waż w cza­sie męki Zba­wi­cie­la Piotr trzy­krot­nie zaparł się swo­je­go Mistrza. Stchó­rzył przed kobie­tą, któ­ra na dzie­dziń­cu pała­cu Anna­sza i Kaj­fa­sza zapy­ta­ła go, czy i on nie nale­ży do uczniów Jezu­sa. Piotr, któ­ry pod Ceza­reą Fili­po­wą wyzna­wał, że Jezus jest Mesja­szem, Synem Bożym, zaparł się Mistrza. Potem zapła­kał nad sobą i nad swo­ją sła­bo­ścią. Potrój­ne wyzna­nie miło­ści nad Jezio­rem Gene­za­ret było potrzeb­ne nie dla Pana Jezu­sa, któ­ry znał ser­ce Pio­tra, ale dla same­go Pio­tra, aby mógł potwier­dzić, że wia­ra i miłość są więk­sze niż lęk i strach. Potem w Rzy­mie Piotr wyznał przez męczeń­ską śmierć, że cał­ko­wi­cie nale­ży do Chry­stu­sa. Pyta­nie o miłość, pyta­nie: „Czy kochasz Mnie?”, skie­ro­wa­ne jest do każ­de­go podej­mu­ją­ce­go służ­bę w Koście­le, we wspól­no­cie uczniów zmar­twych­wsta­łe­go Pana. Wspól­no­ta ta bowiem zro­dzi­ła się z nie­skoń­czo­nej miło­ści Syna Boże­go, któ­ry za zba­wie­nie każ­de­go czło­wie­ka, za powie­rzo­ne Mu owce, oddał swo­je życie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, 19 V 2015 r.