Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Najszczęśliwszy zawód świata

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Z badań opu­bli­ko­wa­nych w maga­zy­nie „For­bes” wyni­ka, że kapłań­stwo jest naj­szczę­śliw­szą pra­cą świa­ta. Na dru­gim miej­scu zna­la­zła się pra­ca w stra­ży pożar­nej. Kolej­ne miej­sca zaj­mu­ją: fizjo­te­ra­peu­ci, pisa­rze, wycho­waw­cy szkół spe­cjal­nych, nauczy­cie­le, arty­ści, psy­cho­lo­go­wie i inży­nie­ro­wie. Z badań wyni­ka, że ludzie są naj­bar­dziej zado­wo­le­ni wyko­nu­jąc pra­cę, któ­ra nie­ko­niecz­nie przy­no­si korzy­ści finan­so­we, ale jest zwią­za­na z zaan­ga­żo­wa­niem na rzecz bliź­nich. Na koń­cu listy znaj­du­ją się funk­cje kie­row­ni­cze, zwią­za­ne z wyso­kim upo­sa­że­niem, ale ze sła­by­mi rela­cja­mi mię­dzy­ludz­ki­mi. Naj­mniej satys­fak­cjo­nu­ją­cy­mi oka­za­ły się takie zawo­dy jak: dyrek­tor sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, sekre­tarz sądo­wy czy oso­by zaj­mu­ją­ce się funk­cjo­no­wa­niem stron inter­ne­to­wych. (…) „Wy jeste­ście solą zie­mi”. Czy przy­wró­ci­li­ście może świe­żość temu, co było zepsu­te? – pyta Jan Chry­zo­stom. (…) To, co wcze­śniej zosta­ło odno­wio­ne przez Chry­stu­sa i powie­rzo­ne Wam, co zosta­ło uwol­nio­ne od ska­że­nia, to zmie­sza­li­ście z solą i zacho­wa­li­ście w świe­żo­ści, otrzy­ma­nej od Pana.

Frag­ment homi­lii, Kate­dra Poznań­ska, 22 V 2015 r.