Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

DROGA DOJRZEWANIA W MIŁOŚCI

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 27 maja br.

Fot. M. Ryb­czyń­ska­/KO-ŚDM

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
(…) Narze­czeń­stwo jest cza­sem kie­dy dwo­je wezwa­nych jest do pod­ję­cia poważ­nej pra­cy nad miło­ścią: pra­cy wspól­nej, zaan­ga­żo­wa­nej, zmie­rza­ją­cej do głę­bi. Jest to czas stop­nio­we­go odkry­wa­nia sie­bie nawza­jem, to zna­czy męż­czy­zna „uczy się” kobie­ty, pozna­jąc tę kon­kret­ną kobie­tę, swo­ją narze­czo­ną, zaś kobie­ta „uczy się” [pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Pozdra­wiam pol­skich piel­grzy­mów. Dro­dzy przy­ja­cie­le,
dziś w spo­sób szcze­gól­ny zwra­ca­my myśl ku narze­czo­nym
i modli­my się, aby okres przy­go­to­wa­nia do mał­żeń­stwa
był dla nich szko­łą miło­ści i odpo­wie­dzial­no­ści oraz
otwie­ra­nia się na dary ducho­we, któ­ry­mi Pan za pośred­nic­twem
Kościo­ła ubo­ga­ca per­spek­ty­wę nowej rodzi­ny,
pra­gną­cej żyć Jego bło­go­sła­wień­stwem.
[/pullquote]mężczyzny, pozna­jąc tego kon­kret­ne­go męż­czy­znę, swe­go narze­czo­ne­go. (…) Przy­mie­rza miło­ści mię­dzy męż­czy­zną a kobie­tą, przy­mie­rza na całe życie, nie orga­ni­zu­je się napręd­ce, nie two­rzy się z dnia na dzień, nie ma eks­pre­so­we­go mał­żeń­stwa. Trze­ba pra­co­wać nad miło­ścią. Trze­ba iść razem. Przy­mie­rza miło­ści męż­czy­zny i kobie­ty trze­ba się nauczyć, udo­sko­na­lać je. (…) Nie ma nadziei na zaufa­nie i wier­ność daru z sie­bie, jeśli domi­nu­je nawyk kon­su­mo­wa­nia miło­ści, jako swe­go rodza­ju „inte­gra­to­ra” zado­wo­le­nia psy­cho­fi­zycz­ne­go. Miłość tym nie jest! Narze­czeń­stwo jasno okre­śla wolę wspól­ne­go strze­że­nia cze­goś, cze­go nigdy nie moż­na kupić lub sprze­dać, zdra­dzić czy porzu­cić, nie­za­leż­nie od tego, jak bar­dzo kuszą­ca była by ofer­ta. (…) Narze­czeń­stwo jest dro­gą życia, któ­ra musi doj­rze­wać, podob­nie jak owoc. Jest to dro­ga doj­rze­wa­nia w miło­ści, aż do chwi­li, kie­dy sta­je się ona wła­śnie mał­żeń­stwem. (…) Narze­czo­nym, obec­nym dziś na pla­cu św. Pio­tra, życzę dobre­go przy­go­to­wa­nia do mał­żeń­stwa.