Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pod sztandar Króla

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Przed Wami otwar­te prze­strze­nie, któ­re macie wypeł­niać dobrem i miło­ścią. Przed Wami świat cze­ka­ją­cy na Dobrą Nowi­nę o nie­po­ję­tym i nie­wi­dzial­nym Bogu. (…) W momen­cie świę­ceń dia­ko­ni zacią­gną się pod sztan­dar Odwiecz­ne­go Kró­la i sta­ną się świad­ka­mi oraz słu­ga­mi Ewan­ge­lii. Powo­ła­ni do służ­by Chry­stu­sa, któ­rzy odpo­wia­da­ją ocho­czo i szcze­rze na to wezwa­nie, mają szcze­gól­ne pra­wo do przy­jaź­ni z Jezu­sem. Są trzy pola dzia­łal­no­ści kapła­na: gło­sze­nie sło­wa Boże­go, udzie­la­nie sakra­men­tów oraz czy­nie­nie dzieł miło­sier­dzia. Uczcie się głęb­sze­go, ewan­ge­licz­ne­go spoj­rze­nia na świat ludz­kich spraw i pro­ble­mów, ludz­kich smut­ków i nadziei. Niech prze­po­wia­da­ne przez was sło­wa budzą i umac­nia­ją wia­rę bra­ci i sióstr, do któ­rych zosta­nie­cie posła­ni. Niech spra­wo­wa­na Eucha­ry­stia sta­no­wi ser­ce życia ducho­we­go, modli­twy i Waszej przy­jaź­ni z Chry­stu­sem. Pre­zbi­ter w służ­bę Chry­stu­so­wi, Kościo­ło­wi i czło­wie­ko­wi powi­nien anga­żo­wać wszyst­kie swo­je siły, swo­je ser­ce i cały swój czas. (…) Dzie­ła miło­sier­dzia to nasza odpo­wiedź na miło­sier­dzie Boga, a jed­no­cze­śnie test auten­tycz­no­ści i wia­ry­god­no­ści tego, co gło­si­my.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, 19 V 2015 r.