Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Trzy Osoby Boskie

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Za każ­dym razem, kie­dy wypo­wia­da­my się o tajem­ni­cy Trój­cy, jeste­śmy jed­no­cze­śnie świa­do­mi naszych ogra­ni­czeń. (…) Tę nie­wy­star­czal­ność ludz­kie­go języ­ka w wyra­ża­niu tajem­ni­cy Trój­cy ilu­stru­je dobrze zna­ny sta­ro­żyt­ny sen. Świę­ty Augu­styn (…) w cza­sie snu prze­cha­dzał się nad brze­giem morza, gdzie zoba­czył chłop­ca, któ­ry za wszel­ką cenę pró­bo­wał małą muszel­ką prze­lać całą wodę z morza do wyko­pa­ne­go przez sie­bie doł­ka. Po prze­bu­dze­niu się Augu­styn zro­zu­miał, że ów sen trak­to­wał o nim samym i o dzie­le, któ­re wła­śnie pisał. Zro­zu­miał, że nie­zgłę­bio­na i bez­kre­sna tajem­ni­ca Boga przy­po­mi­na morze, nato­miast teo­lo­gia jest tyl­ko muszel­ką. (…) A jed­nak – mimo tej bez­kre­snej praw­dy – musi­my szu­kać jakie­goś porów­na­nia, któ­re uła­twi­ło­by nam jej zro­zu­mie­nie. Cho­ciaż źró­dło, rze­ka i kro­pla wody są trze­ma róż­ny­mi rze­cza­mi, to jed­nak woda w nich jest jed­na. Cho­ciaż każ­da z Osób Boskich dzia­ła na swój wła­sny spo­sób – Ojcu przy­pi­su­je­my dzie­ło stwo­rze­nia, Syno­wi – dzie­ło odku­pie­nia, a Ducho­wi – dzie­ło uświę­ce­nia, to jed­nak w każ­dej z tych osób dzia­ła jed­na i ta sama naj­czyst­sza, nie­skoń­czo­na i wiecz­na miłość.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Świę­tej Trój­cy, 31 V 2015 r.