Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 17,22–24; 2 Kor 5,6–10; Mk 4,26–34

PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNKU GORCZYCY
Jezus powie­dział do tłu­mów: Z kró­le­stwem Bożym dzie­je się tak, jak gdy­by ktoś nasie­nie wrzu­cił w zie­mię. Czy śpi, czy czu­wa, we dnie i w nocy nasie­nie kieł­ku­je i rośnie, on sam nie wie jak. Zie­mia sama z sie­bie wyda­je plon, naj­pierw źdźbło, potem kłos, a potem peł­ne ziar­no w kło­sie. A gdy stan zbo­ża na to pozwa­la, zaraz zapusz­cza sierp, bo pora już na żni­wo. Mówił jesz­cze: Z czym porów­na­my kró­le­stwo Boże lub w jakiej przy­po­wie­ści je przed­sta­wi­my? Jest ono jak ziarn­ko gor­czy­cy; gdy się je wsie­wa w zie­mię, jest naj­mniej­sze ze wszyst­kich nasion na zie­mi. Lecz wsia­ne, wyra­sta i sta­je się więk­sze od innych jarzyn; wypusz­cza wiel­kie gałę­zie, tak że pta­ki powietrz­ne gnież­dżą się w jego cie­niu. W wie­lu takich przy­po­wie­ściach gło­sił im naukę, o ile mogli ją zro­zu­mieć. A bez przy­po­wie­ści nie prze­ma­wiał do nich. Osob­no zaś obja­śniał wszyst­ko swo­im uczniom.
ROZWAŻANIE
Jest taki spo­sób budo­wa­nia kró­le­stwa Boże­go, któ­ry zwra­ca uwa­gę na nie­co­dzien­ne, spek­ta­ku­lar­ne czy­ny. Do takich nale­żą doko­nu­ją­ce się w jed­nej chwi­li głę­bo­kie nawró­ce­nia, uzdro­wie­nia wypro­szo­ne wiel­ką modli­twą czy też nagła­śnia­ne dziś egzor­cy­zmy. Jest też taki spo­sób budo­wa­nia kró­le­stwa Chry­stu­so­we­go, gdy czło­wiek jak­by mimo­cho­dem żyjąc w codzien­no­ści, zaj­mu­je się naj­bar­dziej zwy­czaj­ny­mi zaję­cia­mi, a jed­nak tak potra­fi je pod­jąć, że chwa­ła Boża wzra­sta. I nie war­to pytać, któ­ry spo­sób jest bar­dziej sku­tecz­ny. Bo liczy się zawsze zdol­ność peł­nie­nia woli Pana, bo cho­dzi o to, by Pan mógł dzia­łać i nas pro­wa­dzić.

rs