Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Być człowiekiem sumienia

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Jan Paweł II pod­czas swe­go pon­ty­fi­ka­tu wygło­sił tysią­ce kate­chez, prze­mó­wień i homi­lii. Ale nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że homi­lia wygło­szo­na tu – na Kapli­ców­ce – zapi­sa­ła się głę­bo­ko w naszej pamię­ci. Cho­dzi zwłasz­cza o frag­ment poświę­co­ny ludz­kie­mu sumie­niu. To była magi­stral­na lek­cja na tę istot­ną spra­wę. Dziś może­my powie­dzieć, że po 20 latach sło­wa Papie­ża nie stra­ci­ły nic ze swej głę­bi, ze swej świe­żo­ści i aktu­al­no­ści. Bo czyż Pol­ska nie woła dziś w dal­szym cią­gu o ludzi sumie­nia? Czyż takich ludzi nie potrze­bu­je pol­ski par­la­ment i krę­gi ludzi spra­wu­ją­cych wła­dzę w naszym kra­ju na wszyst­kich szcze­blach? (…) Ojciec Świę­ty powie­dział nam jasno, co to zna­czy być czło­wie­kiem sumie­nia. (…) Sumie­nie jest „naj­taj­niej­szym ośrod­kiem i sank­tu­arium czło­wie­ka. (…) W głę­bi sumie­nia czło­wiek odkry­wa pra­wo, któ­re­go sam sobie nie nakła­da, lecz któ­re­mu winien być posłusz­ny i któ­re­go głos wzy­wa­ją­cy go zawsze tam, gdzie potrze­ba, do umi­ło­wa­nia i czy­nie­nia dobra, a uni­ka­nia zła, roz­brzmie­wa w ser­cu naka­zem: czyń to, a tam­te­go uni­kaj”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sko­czo­wie, 7 VI 2015 r.