Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Boży odpoczynek

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Bóg „odpo­czął dnia siód­me­go po całym swym tru­dzie, jaki pod­jął”. Dla­cze­go Pan Bóg, któ­ry się nigdy nie męczy, nagle potrze­bo­wał odpo­czyn­ku? Sta­ło się tak, ponie­waż Stwór­ca pra­gnął nacie­szyć się tym, co zro­bił. Zatrzy­mał się, niczym ojciec i mat­ka, któ­rzy po naro­dzi­nach dziec­ka wpa­tru­ją się w nie jak w obraz, pra­gnąc w tym spoj­rze­niu prze­lać na nie­go całą swo­ją miłość. To Boskie spoj­rze­nie było zara­zem zachwy­tem, jak i dekla­ra­cją: „Choć­by cały świat sta­nął prze­ciw tobie, pamię­taj: Ja będę cię chro­nił”. Sko­ro „pra­ca” Boga jest przy­kła­dem dla czło­wie­ka, to jest nim rów­nież Boży „odpo­czy­nek”. Sza­bat jest pod­kre­śle­niem prze­wa­gi ducha nad mate­rią. Abra­ham Joshua Heschel napi­sał o tym nastę­pu­ją­ce sło­wa: „Kto pra­gnie zro­zu­mieć świę­tość sza­ba­tu, musi wpierw odsu­nąć na bok bez­boż­ność hała­śli­we­go han­dlu i wyprząc się z codzien­ne­go kie­ra­tu obo­wiąz­ków. Musi zosta­wić za sobą krzy­kli­wość
i kako­fo­nię kolej­nych dni, gorącz­ko­wą i zaja­dłą chci­wość oraz zdra­dę i sprze­nie­wie­rza­nie się sobie. Musi roz­stać się z pra­cą fizycz­ną i zro­zu­mieć, że świat został już stwo­rzo­ny i dosko­na­le da sobie radę bez pomo­cy czło­wie­ka”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła, Poznań, 4 VI 2015 r.