Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Job 38,1.8–11; 2 Kor 5,14–17; Mk 4,35–41

UCISZENIE BURZY NA JEZIORZE

Fot. Wiki­me­dia Com­mons

Gdy zapadł wie­czór owe­go dnia, Jezus rzekł do swo­ich uczniów: Prze­praw­my się na dru­gą stro­nę. Zosta­wi­li więc tłum, a Jego zabra­li, tak jak był w łodzi. Tak­że inne łodzie pły­nę­ły z Nim. Naraz zerwał się gwał­tow­ny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napeł­nia­ła. On zaś spał w tyle łodzi na wez­gło­wiu. Zbu­dzi­li Go i powie­dzie­li do Nie­go: Nauczy­cie­lu, nic Cię to nie obcho­dzi, że ginie­my? On wstał, roz­ka­zał wichro­wi i rzekł do jezio­ra: Milcz, ucisz się. Wicher się uspo­ko­ił i nasta­ła głę­bo­ka cisza. Wte­dy rzekł do nich: Cze­mu tak bojaź­li­wi jeste­ście? Jak­że wam brak wia­ry? Oni zlę­kli się bar­dzo i mówi­li jeden do dru­gie­go: Kim wła­ści­wie On jest, że nawet wicher i jezio­ro są Mu posłusz­ne?
ROZWAŻANIE
Wie­czór, zapa­da­ją­ca noc – to nie są wyma­rzo­ne warun­ki podró­ży, tym bar­dziej, gdy zano­si się na burzę, do tego jesz­cze nie do koń­ca zna­ny teren. Taką podróż pod­ję­li Apo­sto­ło­wie. Tam­ta fizycz­nie zre­ali­zo­wa­na wypra­wa jest sym­bo­lem ludz­kie­go życia. Czę­sto oce­nia­jąc warun­ki, w jakich przy­cho­dzi nam żyć, docho­dzi­my do wnio­sku, że nie są takie, jakich byśmy ocze­ki­wa­li. Spo­ty­ka­ją nas burze i życio­we zawi­ro­wa­nia, któ­re wzma­ga­ją nie­po­kój. Do tego docho­dzi świa­do­mość, że wie­lo­krot­nie poru­sza­my się jak­by po omac­ku, a nasze decy­zje bywa­ją nie­tra­fio­ne. I na te wszyst­kie nie­ła­twe sytu­acje odpo­wie­dzią jest pro­ste stwier­dze­nie Pana: „Prze­praw­my się na dru­gą stro­nę”, czy­li pamię­taj­my, że zmie­rza­my do por­tu zba­wie­nia. Życie jest prze­pra­wą. I do tego istot­ny jest fakt: ucznio­wie zabra­li do łodzi Jezu­sa. Ta prze­pra­wa uda się tyl­ko z Nim.

rs