Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Serce włócznią przebite

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Ewan­ge­lia na uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa uka­zu­je nam wstrzą­sa­ją­cą sce­nę: trzy krzy­że i trzech wiszą­cych na nich ska­zań­ców. Wyrok został wyko­na­ny. Dwóch z wiszą­cych jesz­cze dawa­ło ozna­ki życia, dla­te­go żoł­nie­rze poła­ma­li im bru­tal­nie nogi, żeby przy­spie­szyć śmierć i zdą­żyć pogrze­bać cia­ła przed sza­ba­tem, by nie mąci­ły atmos­fe­ry wiel­kie­go świę­ta. Trze­ci, wiszą­cy pośrod­ku, już oddał ducha Bogu, dla­te­go prze­bi­to Mu tyl­ko bok, by z całą pew­no­ścią stwier­dzić, że spra­wa Jezu­sa z Naza­re­tu zosta­ła defi­ni­tyw­nie zamknię­ta. Ale tej spra­wy nie da się nigdy zamknąć, bo sta­no­wi ona fun­da­ment wszyst­kich innych spraw czło­wie­ka i świa­ta. Ser­ce prze­bi­te włócz­nią rzym­skie­go żoł­nie­rza to naj­bar­dziej wymow­ny i prze­ko­ny­wu­ją­cy znak, do jakie­go stop­nia Bóg utoż­sa­mił się z trud­nym losem czło­wie­ka, z jego cier­pie­niem i umie­ra­niem. Swo­ją miłość do czło­wie­ka Bóg wyra­ził naj­peł­niej w swo­im Synu, Jezu­sie Chry­stu­sie. Żoł­nie­rze, opraw­cy, nie ode­bra­li życia Jezu­so­wi. To On sam je zło­żył w ofie­rze, dając naj­wyż­szy dowód miło­ści i posłu­szeń­stwa wobec Ojca. Jego śmierć była zwy­cię­stwem życia i miło­ści!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana
Jezu­sa, Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, Poświę­ce­nie kapli­cy Naj­święt­sze­go
Ser­ca Jezu­so­we­go, 12 czerw­ca 2015 r.