Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Miejsce dla miłosierdzia

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

W miło­sier­dzie Boga i Chry­stu­sa wpa­tru­je się Kościół, sta­ra­jąc się je naśla­do­wać. Praw­dzi­wym fun­da­men­tem, na któ­rym wspie­ra się życie Kościo­ła, jest miło­sier­dzie. Wszyst­ko w dzia­ła­niu dusz­pa­ster­skim Kościo­ła – uczy papież Fran­ci­szek – win­no być otu­lo­ne czu­ło­ścią. Wia­ry­god­ność Kościo­ła wery­fi­ku­je się na dro­dze miło­ści miło­sier­nej i współ­czu­ją­cej. Tu jed­nak poja­wia się poku­sa, któ­ra pod­po­wia­da, by brać pod uwa­gę tyl­ko i zawsze spra­wie­dli­wość. (…) Jan Paweł II dostrze­gał tak­że dziw­ne pomi­ja­nie miło­sier­dzia w naszej kul­tu­rze: „Umy­sło­wość współ­cze­sna, może bar­dziej niż czło­wiek prze­szło­ści, zda­je się sprze­ci­wiać Bogu miło­sier­dzia, a tak­że dąży do tego, aże­by samą ideę miło­sier­dzia odsu­nąć na mar­gi­nes życia i odciąć od ser­ca ludz­kie­go. Samo sło­wo i poję­cie miło­sier­dzie jak­by prze­szka­dza­ło czło­wie­ko­wi, któ­ry poprzez nie­zna­ny przed­tem roz­wój nauki i tech­ni­ki bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek w dzie­jach stał się panem i uczy­nił sobie zie­mię pod­da­ną. Owo pano­wa­nie nad zie­mią, rozu­mia­ne nie­raz jed­no­stron­nie i powierz­chow­nie, jak­by nie pozo­sta­wia­ło miej­sca dla miło­sier­dzia”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, Poznań, 12 VI 2015 r.