Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Słowo Boże

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Współ­cze­snym ludziom trud­no jest zro­zu­mieć zna­cze­nie sło­wa Boże­go, gdyż wszę­dzie dooko­ła jest nad­miar słów. Mówi się wie­le, czę­sto bez odpo­wie­dzial­no­ści za wypo­wie­dzia­ne sło­wa, a cza­sem nawet raniąc bliź­nich sło­wem złym i zło­śli­wym. Sło­wo powin­no odgry­wać rolę o wie­le waż­niej­szą – ono budu­je jed­ność, jest zna­kiem obec­no­ści dru­giej oso­by i pozwa­la się dzie­lić doświad­cze­niem, będąc narzę­dziem komu­ni­ka­cji. Sło­wo Boże róż­ni się od ludz­kie­go. Ono jest żywe, sku­tecz­ne i ostrzej­sze niż wszel­ki miecz obo­siecz­ny (…). Ono prze­ni­ka czło­wie­ka do głę­bi i niczym świa­tło wydo­by­wa praw­dę, nawet tę praw­dę naj­bar­dziej ukry­tą. Sło­wo Boże spra­wia, że Bóg jest bli­sko wie­rzą­cych, a sku­tecz­ność Jego oddzia­ły­wa­nia uka­zu­je dro­gi roz­wo­ju i umoż­li­wia prze­mia­nę czło­wie­ka. Sło­wo Boże powin­no być sły­sza­ne w Koście­le, aby mógł się on sta­wać jed­ną, dobrze funk­cjo­nu­ją­cą wspól­no­tą. Posłu­ga wobec sło­wa pocho­dzą­ce­go od Boga jest szcze­gól­na i nie może pole­gać jedy­nie na mate­rial­nym wyko­na­niu zada­nia. Miłość do sło­wa Pań­skie­go powin­na Was pobu­dzać do coraz więk­szej bli­sko­ści z nim i nie­ustan­ne­go dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści jego prze­ka­zu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas bło­go­sła­wień­stwa do posłu­gi lek­to­ra
306 mło­dych ludzi, Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, 19 czerw­ca 2015 r.