Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Ustawa o metodzie in vitro

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Ze smut­kiem przy­ją­łem infor­ma­cję o prze­gło­so­wa­niu przez pol­ski par­la­ment nie­zwy­kle libe­ral­nej usta­wy o meto­dzie in vitro. Kościół, ota­cza­jąc tro­ską i współ­czu­ciem mał­żon­ków cier­pią­cych z powo­du bra­ku potom­stwa, wspie­ra takie dzia­ła­nia i meto­dy praw­dzi­we­go lecze­nia nie­płod­no­ści, któ­re sza­nu­ją każ­de ludz­kie życie od chwi­li poczę­cia. Przy­ję­ta usta­wa zezwa­la na meto­dę, któ­ra łączy się z euge­nicz­ną selek­cją ludz­kich zarod­ków, nisz­cze­niem ich lub zamra­ża­niem. Z tego powo­du jest ona głę­bo­ko nie­mo­ral­na i nie może być zaak­cep­to­wa­na przez ludzi sza­nu­ją­cych fun­da­men­tal­ne pra­wo każ­dej ludz­kiej isto­ty do życia. Ponad­to dla chrze­ści­jan meto­da ta – jak przy­po­mniał nie­daw­no papież Fran­ci­szek – jest grze­chem prze­ciw­ko Stwór­cy. Mam nadzie­ję, że pro­jekt usta­wy zosta­nie popra­wio­ny w Sena­cie RP, tak aby chro­nił i sza­no­wał god­ność i życie każ­de­go poczę­te­go dziec­ka.

Komu­ni­kat Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go w spra­wie prze­gło­so­wa­nia przez pol­ski par­la­ment usta­wy o meto­dzie in vitro, Kra­ków, 25 czerw­ca 2015 r.