Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pytanie o prawdę

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Praw­da jest dogłęb­ną przy­czy­ną powsta­nia szkol­nic­twa i szko­ły. (…) Poszu­ki­wa­nia praw­dy nie da się spro­wa­dzić do zwy­kłej wie­dzy, gdyż praw­da doma­ga się tego, byśmy sta­li się dobrzy. Do praw­dy docho­dzi się tak­że dzię­ki innym; w dia­lo­gu z inny­mi i dla innych. Domi­nu­ją­ce obec­nie tren­dy kul­tu­ro­we, zwa­ne cywi­li­za­cją pono­wo­cze­sno­ści, dopro­wa­dzi­ły do powsta­nia spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go, któ­re opie­ra się na wymia­nie coraz bar­dziej obiek­tyw­nej wie­dzy o świe­cie i coraz bar­dziej subiek­tyw­nych fik­cji o czło­wie­ku. Pyta­nie o praw­dę bywa dzi­siaj mar­gi­na­li­zo­wa­ne albo wręcz usu­wa­ne jako „nie­nau­ko­we”, a rosz­cze­nie do pozna­nia praw­dy – jako wspól­nej i wią­żą­cej wiel­ko­ści – uka­zu­je się jako ana­chro­nizm i ten­den­cję sprzy­ja­ją­cą fun­da­men­ta­li­zmom wszel­kiej maści. (…) Każ­dy nauczy­ciel jest zawsze i wszę­dzie zobo­wią­za­ny do wier­no­ści praw­dzie, a w reali­za­cji tego zada­nia nie mogą go krę­po­wać żad­ne pro­gra­my ani zarzą­dze­nia, czy insty­tu­cje. Dzi­siaj, gdy rela­ty­wizm prze­ko­nał wie­lu do myśle­nia, iż nie­moż­li­we jest pozna­nie praw­dy, potrzeb­na jest szko­ła, któ­ra kie­ru­je się pasją poszu­ki­wa­nia praw­dy i prze­ka­zy­wa­nia jej innym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji IX Zjaz­du Absol­wen­tów Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go, Tech­ni­kum i Liceum Eko­no­micz­ne­go, Poznań, 28 VI 2015 r.