Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Am 7,12–15; Ef 1,3–14; Mk 6,7–13

ROZESŁANIE APOSTOŁÓW

Fot. Ks. Z. Pytel

Jezus przy­wo­łał do sie­bie Dwu­na­stu i zaczął roz­sy­łać ich po dwóch. Dał im też wła­dzę nad ducha­mi nie­czy­sty­mi. I przy­ka­zał im, żeby nic z sobą nie bra­li na dro­gę prócz laski: ani chle­ba, ani tor­by, ani pie­nię­dzy w trzo­sie. Ale idź­cie obu­ci w san­da­ły i nie wdzie­waj­cie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakie­go domu wej­dzie­cie, zostań­cie tam, aż stam­tąd wyj­dzie­cie. Jeśli w jakim miej­scu was nie przyj­mą i nie będą was słu­chać, wycho­dząc stam­tąd strzą­śnij­cie proch z nóg waszych na świa­dec­two dla nich. Oni więc wyszli i wzy­wa­li do nawró­ce­nia. Wyrzu­ca­li też wie­le złych duchów oraz wie­lu cho­rych namasz­cza­li ole­jem i uzdra­wia­li.
ROZWAŻANIE
Jezus posy­ła uczniów, lecz przed wyru­sze­niem w dro­gę wypo­sa­ża ich sto­sow­nie do podej­mo­wa­nej misji, nad­to poda­je im pro­ste i pod­sta­wo­we wska­za­nia. Zna­mien­ne jest to, że nie pozwa­la im, by zabra­li ze sobą pie­nią­dze i chleb. Wyda­je się to mało real­ne, bo prze­cież trud­no się poru­szać bez ele­men­tar­nych środ­ków do życia. Jaki jest zatem sens tego pole­ce­nia? Jezus nakła­nia uczniów, by nie czu­li się moc­ni tym, co posia­da­ją i nie ule­gli poczu­ciu wyż­szo­ści wobec tych, do któ­rych idą. Ich misja nie obej­mu­je spraw mate­rial­nych. Otrzy­mu­ją bowiem wła­dzę nad ducha­mi nie­czy­sty­mi – ucznio­wie win­ni sku­pić się na ducho­wej pomo­cy. Łatwiej jest dać coś mate­rial­ne­go, znacz­nie trud­niej ule­czyć ludz­kie­go ducha. Ale prze­cież nie może­my uni­kać tego, co trud­niej­sze.

rs