Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Fragmenty rozważania Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonego na placu św. Piotra w Watykanie 29 czerwca br., przed modlitwą Anioł Pański

Fot. M. Rybczyńska/KO-ŚDM

Drodzy bracia i siostry!
Dzisiejsza Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, jak wiecie, jest obchodzona przez Kościół powszechny, ale ze szczególną radością przeżywana jest przez Kościół Rzymu, ponieważ w ich świadectwie, przypieczętowanym krwią, tkwi jego fundament. Rzym żywi szczególną miłość i wdzięczność dla tych mężów Bożych, przybyłych z dalekiej krainy, aby głosić, za cenę swego życia, tę Ewangelię Chrystusa, której całkowicie się poświęcili. Chwalebne dziedzictwo tych dwóch Apostołów jest źródłem duchowej chluby dla Rzymu, a jednocześnie wezwaniem, aby żyć cnotami chrześcijańskimi, zwłaszcza wiarą i miłością: wiarą w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, którą Piotr wyznał jako pierwszy, a Paweł głosił narodom; oraz miłością, z jaką ten Kościół został powołany do służenia w perspektywie powszechnej. W modlitwie Anioł Pański łączymy wspomnienie świętych Piotra i Pawła ze wspomnieniem Maryi, żywego obrazu Kościoła, Oblubienicy Chrystusa, który „użyźnili własną krwią” (…). Piotr osobiście poznał Maryję i w rozmowie z Nią, zwłaszcza w dniach poprzedzających Pięćdziesiątnicę, mógł pogłębić znajomość tajemnicy Chrystusa. Paweł głosząc wypełnienie zbawczego planu „w pełni czasu”, nie omieszkał przypomnieć „niewiasty”, z której Syn Boży narodził się w czasie. W ewangelizacji obydwu Apostołów tutaj w Rzymie znajdują się także korzenie głębokiego i wielowiekowego nabożeństwa rzymian do Maryi Panny, przyzywanej zwłaszcza jako „Salus Populi Romani”. Maryja, Piotr i Paweł są naszymi towarzyszami podróży w poszukiwaniu Boga; są naszymi przewodnikami na drodze wiary i świętości. Popychają nas ku Jezusowi, abyśmy czynili to wszystko, czegokolwiek od nas żąda. Przyzywajmy ich pomocy, aby nasze serca mogły być zawsze otwarte na natchnienia Ducha Świętego i na spotkanie z braćmi. W celebracji eucharystycznej, sprawowanej dziś rano w bazylice świętego Piotra, poświęciłem paliusze arcybiskupów metropolitów nominowanych w minionym roku, pochodzących z różnych części świata. Ponawiam moje pozdrowienia i życzenia dla nich, dla ich krewnych oraz osób, które im towarzyszą w tym ważnym wydarzeniu. Niech paliusz, pogłębiając więzi komunii ze Stolicą Piotrową, będzie zawsze bodźcem do coraz bardziej ofiarnej posługi osobom powierzonym ich duszpasterskiej gorliwości.  Podczas tej liturgii z radością powitałem członków delegacji przybyłej do Rzymu w imieniu Patriarchy Ekumenicznego, umiłowanego brata Bartłomieja I, aby jak co roku uczestniczyć w Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Także ta obecność jest znakiem braterskich więzi istniejących między naszymi Kościołami. Módlmy się, aby umocnił się między nami proces jedności. Modlimy się dziś szczególnie za miasto Rzym, prosimy dla niego o dobrobyt duchowy i materialny: niech Boża łaska wspiera wszystkich mieszkańców Rzymu, aby w pełni żyli wiarą chrześcijańską, zaświadczoną z niezłomnym zapałem przez świętych Piotra i Pawła. Niech się za nami wstawia Najświętsza Dziewica, Królowa Apostołów.