Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Frag­men­ty roz­wa­ża­nia Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­ne­go na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie 29 czerw­ca br., przed modli­twą Anioł Pań­ski

Fot. M. Ryb­czyń­ska­/KO-ŚDM

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Dzi­siej­sza Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, jak wie­cie, jest obcho­dzo­na przez Kościół powszech­ny, ale ze szcze­gól­ną rado­ścią prze­ży­wa­na jest przez Kościół Rzy­mu, ponie­waż w ich świa­dec­twie, przy­pie­czę­to­wa­nym krwią, tkwi jego fun­da­ment. Rzym żywi szcze­gól­ną miłość i wdzięcz­ność dla tych mężów Bożych, przy­by­łych z dale­kiej kra­iny, aby gło­sić, za cenę swe­go życia, tę Ewan­ge­lię Chry­stu­sa, któ­rej cał­ko­wi­cie się poświę­ci­li. Chwa­leb­ne dzie­dzic­two tych dwóch Apo­sto­łów jest źró­dłem ducho­wej chlu­by dla Rzy­mu, a jed­no­cze­śnie wezwa­niem, aby żyć cno­ta­mi chrze­ści­jań­ski­mi, zwłasz­cza wia­rą i miło­ścią: wia­rą w Jezu­sa jako Mesja­sza i Syna Boże­go, któ­rą Piotr wyznał jako pierw­szy, a Paweł gło­sił naro­dom; oraz miło­ścią, z jaką ten Kościół został powo­ła­ny do słu­że­nia w per­spek­ty­wie powszech­nej. W modli­twie Anioł Pań­ski łączy­my wspo­mnie­nie świę­tych Pio­tra i Paw­ła ze wspo­mnie­niem Maryi, żywe­go obra­zu Kościo­ła, Oblu­bie­ni­cy Chry­stu­sa, któ­ry „użyź­ni­li wła­sną krwią” (…). Piotr oso­bi­ście poznał Mary­ję i w roz­mo­wie z Nią, zwłasz­cza w dniach poprze­dza­ją­cych Pięć­dzie­siąt­ni­cę, mógł pogłę­bić zna­jo­mość tajem­ni­cy Chry­stu­sa. Paweł gło­sząc wypeł­nie­nie zbaw­cze­go pla­nu „w peł­ni cza­su”, nie omiesz­kał przy­po­mnieć „nie­wia­sty”, z któ­rej Syn Boży naro­dził się w cza­sie. W ewan­ge­li­za­cji oby­dwu Apo­sto­łów tutaj w Rzy­mie znaj­du­ją się tak­że korze­nie głę­bo­kie­go i wie­lo­wie­ko­we­go nabo­żeń­stwa rzy­mian do Maryi Pan­ny, przy­zy­wa­nej zwłasz­cza jako „Salus Popu­li Roma­ni”. Mary­ja, Piotr i Paweł są naszy­mi towa­rzy­sza­mi podró­ży w poszu­ki­wa­niu Boga; są naszy­mi prze­wod­ni­ka­mi na dro­dze wia­ry i świę­to­ści. Popy­cha­ją nas ku Jezu­so­wi, aby­śmy czy­ni­li to wszyst­ko, cze­go­kol­wiek od nas żąda. Przy­zy­waj­my ich pomo­cy, aby nasze ser­ca mogły być zawsze otwar­te na natchnie­nia Ducha Świę­te­go i na spo­tka­nie z brać­mi. W cele­bra­cji eucha­ry­stycz­nej, spra­wo­wa­nej dziś rano w bazy­li­ce świę­te­go Pio­tra, poświę­ci­łem paliu­sze arcy­bi­sku­pów metro­po­li­tów nomi­no­wa­nych w minio­nym roku, pocho­dzą­cych z róż­nych czę­ści świa­ta. Pona­wiam moje pozdro­wie­nia i życze­nia dla nich, dla ich krew­nych oraz osób, któ­re im towa­rzy­szą w tym waż­nym wyda­rze­niu. Niech paliusz, pogłę­bia­jąc wię­zi komu­nii ze Sto­li­cą Pio­tro­wą, będzie zawsze bodź­cem do coraz bar­dziej ofiar­nej posłu­gi oso­bom powie­rzo­nym ich dusz­pa­ster­skiej gor­li­wo­ści.  Pod­czas tej litur­gii z rado­ścią powi­ta­łem człon­ków dele­ga­cji przy­by­łej do Rzy­mu w imie­niu Patriar­chy Eku­me­nicz­ne­go, umi­ło­wa­ne­go bra­ta Bar­tło­mie­ja I, aby jak co roku uczest­ni­czyć w Uro­czy­sto­ści Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Tak­że ta obec­ność jest zna­kiem bra­ter­skich wię­zi ist­nie­ją­cych mię­dzy naszy­mi Kościo­ła­mi. Módl­my się, aby umoc­nił się mię­dzy nami pro­ces jed­no­ści. Modli­my się dziś szcze­gól­nie za mia­sto Rzym, pro­si­my dla nie­go o dobro­byt ducho­wy i mate­rial­ny: niech Boża łaska wspie­ra wszyst­kich miesz­kań­ców Rzy­mu, aby w peł­ni żyli wia­rą chrze­ści­jań­ską, zaświad­czo­ną z nie­złom­nym zapa­łem przez świę­tych Pio­tra i Paw­ła. Niech się za nami wsta­wia Naj­święt­sza Dzie­wi­ca, Kró­lo­wa Apo­sto­łów.