Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Modlitwa

Modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prymasa Tysiąclecia

Pomnik kard. Wyszyń­skie­go w War­sza­wie (Fot. archi­wum)

Boże w Trój­cy Świę­tej Jedy­ny, Ty w swo­jej nie­wy­po­wie­dzia­nej dobro­ci powo­łu­jesz cią­gle nowych apo­sto­łów, aby przy­bli­ża­li świa­tu Two­ją Miłość. Bądź uwiel­bio­ny za to, że dałeś nam opatrz­no­ścio­we­go Paste­rza Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go, Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia. Boże, źró­dło wszel­kiej świę­to­ści, spraw, pro­si­my Cię, aby Kościół zali­czył go do gro­na swo­ich świę­tych. Wej­rzyj a jego hero­icz­ną wia­rę, cał­ko­wi­te odda­nie się Tobie, na jego męstwo wobec prze­ciw­no­ści i prze­śla­do­wań, któ­re zno­sił dla imie­nia Twe­go. Pomnij, jak bar­dzo umi­ło­wał Kościół Two­je­go Syna, jak wier­nie kochał Ojczy­znę i każ­de­go czło­wie­ka, bro­niąc jego god­no­ści i praw, prze­ba­cza­jąc wro­gom, zło dobrem zwy­cię­ża­jąc. Otocz chwa­łą wier­ne­go Słu­gę Two­je­go Ste­fa­na Kar­dy­na­ła, któ­ry wszyst­ko posta­wił na Mary­ję i Jej zawie­rzył bez gra­nic, u Niej szu­ka­jąc pomo­cy w obro­nie wia­ry Chry­stu­so­wej i wol­no­ści Naro­du. Ojcze nie­skoń­cze­nie dobry, uczyń go orę­dow­ni­kiem naszych spraw przed Tobą. Amen.
Pokor­nie Cię bła­gam, Boże, udziel mi za wsta­wien­nic­twem Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go tej łaski, o któ­rą Cię teraz szcze­gól­nie pro­szę. Spe­cjal­ny numer „Źró­dła” poświę­co­ny jest posta­ci Słu­gi Boże­go Pry­ma­sa ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Pol­ska znów zna­la­zła się w waż­nym momen­cie swej histo­rii – sto­imy przed zada­niem odbu­do­wy naro­do­wej wspól­no­ty. Isto­ta kry­zy­su pol­skie­go pań­stwa wyni­ka z odrzu­ce­nia po 1989 roku chrze­ści­jań­skie­go dzie­dzic­twa Naro­du i ładu moral­ne­go oraz war­to­ści z nie­go wyni­ka­ją­cych. Tej cho­ro­bie ule­gło rów­nież wie­le państw Euro­py. W dobie kry­zy­su trze­ba się­gnąć do źró­deł. Pry­mas Wyszyń­ski wska­zu­je nam tę dro­gę w Jasno­gór­skich Ślu­bach Naro­du i całym swym naucza­niu. „Jak Pol­ska się uchrze­ści­ja­ni, sta­nie się wiel­ką siłą moral­ną…” – prze­ko­ny­wał. Wła­śnie dzi­siaj tej siły tak bar­dzo potrze­bu­je­my.