Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Komunikat Prezydium KEP po ogłoszeniu wyników głosowania w Senacie ws. ustawy dotyczącej procedury in vitro

War­sza­wa, 10 lip­ca 2015 roku
Wyni­ki gło­so­wa­nia w Sena­cie w spra­wie usta­wy doty­czą­cej pro­ce­du­ry in vitro – pod pozo­rem lecze­nia nie­płod­no­ści – lega­li­zu­ją m.in. nisz­cze­nie ludz­kich embrio­nów. Wyra­ża­my temu zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw. Cel nigdy nie uświę­ca środ­ków; tak jest i tym razem. To wie­dza medycz­na a nie świa­to­po­gląd reli­gij­ny każe chro­nić każ­de życie ludz­kie od chwi­li poczę­cia. Oso­by wie­rzą­ce w Chry­stu­sa nie mogą – pod żad­nym pozo­rem – popie­rać godzą­cej w życie ludz­kie usta­wy o in vitro, jeże­li chcą pozo­stać w peł­nej wspól­no­cie wia­ry. Zwra­ca­my na to raz jesz­cze uwa­gę, aby nikt nie zasła­niał się nie­wie­dzą czy nie­zro­zu­mie­niem co do kon­se­kwen­cji podej­mo­wa­nych decy­zji, któ­re zaprze­cza­ją god­no­ści i war­to­ści życia ludz­kie­go.

Abp Sta­ni­sław Gądec­ki – Metro­po­li­ta Poznań­ski Prze­wod­ni­czą­cy KEP
Abp Marek Jędra­szew­ski – Metro­po­li­ta Łódz­ki Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go KEP
Bp Artur G. Miziń­ski – Sekre­tarz Gene­ral­ny KEP