Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pielgrzymowanie jest znakiem wiary

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Udział w piel­grzym­ce jest świa­dec­twem wol­no­ści wewnętrz­nej i cał­ko­wi­te­go zaufa­nia Bogu. Piel­grzy­mo­wa­nie jest dla współ­cze­sne­go świa­ta zna­kiem naszej wia­ry i odda­nia Bogu wszyst­kich spraw, któ­re leżą nam na ser­cu. Wzo­rem zawie­rze­nia swo­je­go losu Bogu jest towa­rzy­szą­ca nie­ustan­nie piel­grzy­mom Mary­ja. Tego­rocz­na piel­grzym­ka odbę­dzie się pod hasłem „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”, któ­re jest woła­niem o prze­mia­nę życia i otwar­cie się na dzia­ła­nie Bożej łaski. Piel­grzy­mu­jąc na Jasną Górę chce­my patrzeć na nasze życie jak na pro­ces, w któ­rym doko­nu­je się wzrost doj­rza­ło­ści w wie­rze. (…) Dro­ga z Kra­ko­wa na Jasną Górę będzie szcze­gól­ną oka­zją do wza­jem­ne­go budo­wa­nia się; będzie szko­łą życz­li­wo­ści i miło­ści ludzi, któ­rzy idąc dro­gą, wza­jem­nie sobie poma­ga­ją i wza­jem­nie się wspie­ra­ją. Tego­rocz­nej piel­grzym­ce w spo­sób szcze­gól­ny patro­no­wać będą apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia – św. sio­stra Fau­sty­na i św. Jan Paweł II – któ­rzy poma­ga­ją mło­dym w przy­go­to­wa­niu się do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Pol­sce. Pod­czas piel­grzym­ki będzie­my się modlić za mło­dzież, aby odważ­nie budo­wa­ła swo­ją przy­szłość na war­to­ściach ewan­ge­licz­nych.

Frag­ment zapro­sze­nia do udzia­łu w XXXV Pie­szej Piel­grzym­ce Archi­die­ce­zji
Kra­kow­skiej na Jasną Górę, 12 VII 2015 r.