Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Czcij ojca i matkę

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Duch Ewan­ge­lii każe nam wypeł­niać IV przy­ka­za­nie nie tyl­ko w sto­sun­ku do rodzi­ców, ale w ogó­le wobec ludzi star­szych. To praw­da, że na sta­re lata czło­wiek zaczy­na być nie­kie­dy nie­zno­śny. Przy­cho­dzą nie­ko­rzyst­ne zmia­ny fizjo­lo­gicz­ne, zmniej­sza się umie­jęt­ność dosto­so­wa­nia do nowych sytu­acji, a bywa i tak, że ujaw­nia­ją się szcze­gól­nie ostro róż­ne wady, jakie czło­wiek w sobie hodo­wał w cią­gu całe­go życia. (…) Jak dale­ko ode­szli­śmy od ducha tego przy­ka­za­nia? Tysią­ce dzie­ci odsy­ła dzi­siaj rodzi­ców do domu star­ców i znaj­du­je ku temu dzie­siąt­ki racjo­nal­nych uza­sad­nień, a nie­rzad­ko każe im też umie­rać w opusz­cze­niu i samot­no­ści. Tym samym pozba­wia swo­ich rodzi­ców tego, cze­go im naj­bar­dziej potrze­ba: bli­sko­ści oso­by uko­cha­nej, odro­bi­ny życz­li­wo­ści i ludz­kie­go cie­pła. Pięk­ne nazwy typu: „Dom Spo­koj­nej Sta­ro­ści” – w zesta­wie­niu z rze­czy­wi­sto­ścią – brzmią jak gorz­ka iro­nia. Nasz wiek czę­sto szczy­ci się swo­im huma­ni­zmem, a zapo­mi­na o tym, że ci, któ­rzy się wsty­dzą swo­ich pro­stych, nie­wy­kształ­co­nych rodzi­ców, nie zasłu­gu­ją na mia­no syna lub cór­ki i przy­no­szą hań­bę czło­wie­czeń­stwu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św., Poznań, 5 VII 2015 r.