Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (33)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Kie­dy… Jezus pod­niósł oczy i ujrzał, że licz­ne tłu­my scho­dzą się do nie­go, rzekł do Fili­pa: Skąd kupi­my chle­ba, aby oni się posi­li­li?” (J 6,5). Jed­nym z naj­częst­szych tema­tów roz­mów w rodzi­nie są pie­nią­dze. Są rodzi­ny żyją­ce skrom­nie, któ­re cią­gle się mar­twią czy wystar­czy środ­ków na miesz­ka­nie, ubra­nie, ener­gię, wykształ­ce­nie dzie­ci. W rodzi­nach zamoż­nych też wie­le roz­ma­wia się o wydat­kach, ale cza­sem cho­dzi w roz­mo­wach o to, jak cie­ka­wie spę­dzić urlop czy jaką kupić kre­ację na zaba­wę syl­we­stro­wą. Wszyst­kim rodzi­nom, wszyst­kim oso­bom gro­zi to, że spra­wy mate­rial­ne są sta­wia­ne na pierw­szym miej­scu: nie Bóg, ale mamo­na, nie tyle „być”, co raczej mieć. Każ­da rodzi­na, a w rodzi­nie każ­da oso­ba, musi się nawra­cać, odna­wiać pamięć o sło­wach Pana Jezu­sa: „Szu­kaj­cie naj­pierw Kró­le­stwa Boże­go…” (Mt 6,33); „Nie troszcz­cie się zbyt­nio…” (Mt 6,25). Ewan­ge­lia o roz­mno­że­niu chle­ba przy­po­mi­na nam, że pokarm i wszyst­ko, co jest potrzeb­ne do życia, jest darem Boga. O tym mówi nam modli­twa „Ojcze nasz”, a tak­że modli­twa przed jedze­niem i po jedze­niu. Pro­blem miej­sca dóbr mate­rial­nych w rodzi­nie wpły­wa na jed­ność rodzi­ny, otwar­cie na dzie­ci i na ich wycho­wa­nie. Pra­ca, każ­da tro­ska o środ­ki do życia, win­na się łączyć z zaufa­niem wobec Boga, Daw­cy wszel­kich darów. Św. Paweł pisze: „Zachę­cam was ja, wię­zień w Panu, aby­ście postę­po­wa­li w spo­sób god­ny powo­ła­nia, jakim zosta­li­ście wezwa­ni” (Ef 4,1). Jeśli mał­żon­ko­wie pamię­ta­ją o swo­im powo­ła­niu: do życia, do miło­ści, do wier­no­ści, do wycho­wa­nia dzie­ci, do wia­ry, świę­to­ści, zba­wie­nia – wte­dy spra­wy mate­rial­ne znaj­dą wła­ści­we miej­sce w codzien­nym życiu rodzi­ny, w decy­zjach, w modli­twie. Apo­stoł zachę­ca – nie tyl­ko rodzi­ny – do życia „z całą poko­rą i cicho­ścią, z cier­pli­wo­ścią, zno­sząc sie­bie nawza­jem w miło­ści” (Ef 4,2). „Odkry­wa­nie i wier­ne wypeł­nia­nie zamy­słu Boże­go win­no doko­ny­wać się razem, we wspól­no­cie mał­żeń­skiej i rodzin­nej” (św. Jan Paweł II, adh. Fami­lia­ris con­sor­tio, 51).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Zasta­nów­my się, pomó­dl­my się, poroz­ma­wiaj­my, jakie miej­sce w mał­żeń­stwie, rodzi­nie, w wycho­wa­niu dzie­ci mają spra­wy mate­rial­ne? Czy pie­niądz, któ­ry jest „środ­kiem”, nie sta­je się „celem” w życiu rodzi­ny?