Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

PRZYBYWAJCIE Z UFNOŚCIĄ DO SWEJ MATKI

Roz­wa­ża­nie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­ne w woj­sko­wej bazie lot­ni­czej Ñu Guazú w Asun­ción w Para­gwa­ju, 12 lip­ca br., przed modli­twą Anioł Pań­ski

Dzię­ku­ję Arcy­bi­sku­po­wi Asun­ción, Edmun­do Pon­zia­no Valen­zu­eli Mel­li­do­wi i pra­wo­sław­ne­mu arcy­bi­sku­po­wi Ame­ry­ki Połu­dnio­wej Tara­sio­so­wi, za ich miłe sło­wa. Na zakoń­cze­nie tej litur­gii kie­ru­je­my nasze ufne spoj­rze­nie na Mary­ję Pan­nę, Mat­kę Bożą i Mat­kę naszą. Jest Ona poda­run­kiem Jezu­sa dla swe­go ludu. Dał nam Ją jako mat­kę w godzi­nie Krzy­ża i cier­pie­nia. Jest to owoc odda­nia się Chry­stu­sa nam. I od tam­te­go cza­su zawsze była i pozo­sta­nie ze swy­mi dzieć­mi, szcze­gól­nie z tymi naj­mniej­szy­mi i potrze­bu­ją­cy­mi. Weszła Ona w tkan­kę dzie­jów naszych państw i ich miesz­kań­ców. Podob­nie jak w wie­lu innych kra­jach Ame­ry­ki Łaciń­skiej, rów­nież wia­ra Para­gwaj­czy­ków jest nasy­co­na miło­ścią do Dzie­wi­cy. Przy­by­waj­cie z ufno­ścią do swej Mat­ki, otwie­raj­cie przed Nią swe ser­ca oraz powie­rzaj­cie Jej swe rado­ści i swe smut­ki, swe ocze­ki­wa­nia i swe cier­pie­nia. Dzie­wi­ca was pocie­sza i czu­ło­ścią swej miło­ści roz­pa­la w was nadzie­ję. Nie prze­sta­waj­cie wzy­wać i ufać Maryi, Mat­ce miło­sier­dzia dla wszyst­kich Jej dzie­ci, bez róż­ni­cy. Dzie­wi­cę, któ­ra trwa­ła z Apo­sto­ła­mi w ocze­ki­wa­niu Ducha Świę­te­go, pro­szę tak­że, aby czu­wa­ła nad Kościo­łem i umac­nia­ła bra­ter­skie wię­zi ze wszyst­ki­mi jego człon­ka­mi. Oby z pomo­cą Maryi Kościół był domem wszyst­kich, domem, któ­ry umie gościć, mat­ką dla wszyst­kich swych ludów. Dro­dzy bra­cia, pro­szę was, aby­ście modli­li się tak­że za mnie. Dobrze wiem, jak bar­dzo kocha się papie­ża w Para­gwa­ju. Ja rów­nież noszę was w swym ser­cu i modlę się za was i za wasz kraj.