Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Na pielgrzymkowym szlaku

DALEJ… BOŻE, WSPIERAJ NAS!

Fot. F. Mróz

Śre­dnio­wiecz­ny szlak piel­grzym­ko­wy do gro­bu pierw­sze­go męczen­ni­ka wśród Apo­sto­łów w San­tia­go de Com­po­ste­la prze­ży­wa w ostat­nim dzie­się­cio­le­ciu ogrom­ny roz­wój. Z każ­dym rokiem powięk­sza się sieć Cami­no de San­tia­go – s zla­ku nazy­wa­ne­go „głów­nym trak­tem Euro­py” oraz „dro­gą wia­ry, nawró­ce­nia i poko­ry”. To wła­śnie na tym szla­ku piel­grzym­ko­wym – jak pisał Johann Wol­fgang von Goethe – naro­dzi­ła się świa­do­mość Euro­py. Obec­nie Dro­ga św. Jaku­ba jest naj­dłuż­szym, ozna­ko­wa­nym szla­kiem piel­grzym­ko­wym w Pol­sce. W bie­żą­cym roku obcho­dzi­my 10-lecie otwar­cia pierw­sze­go pol­skie­go odcin­ka Cami­no de San­tia­go – Dol­no­ślą­skiej Dro­gi św. Jaku­ba, łączą­cej Jaku­bów ze Zgo­rzel­cem. Uro­czy­sto­ści odby­ły się 24 lip­ca 2005 r. w Jaku­bo­wie oraz w Zgo­rzel­cu, gdzie na Moście Sta­ro­miej­skim doko­na­no sym­bo­licz­ne­go włą­cze­nia pol­skie­go odcin­ka Dro­gi św. Jaku­ba do euro­pej­skiej sie­ci dróg jaku­bo­wych. Do chwi­li obec­nej ozna­ko­wa­no już 26 odcin­ków Szla­ku Jaku­bo­we­go – w sumie ponad 5 500 km szla­ku! Piel­grzy­mo­wa­nie Dro­gą św. Jaku­ba to wyjąt­ko­we doświad­cze­nie i nie­po­wta­rzal­ne reko­lek­cje w dro­dze. To pięk­ny czas na modli­twę, reflek­sję i roz­mo­wę z Bogiem. Oso­by, któ­re indy­wi­du­al­nie piel­grzy­mo­wa­ły już szla­ka­mi hisz­pań­ski­mi do gro­bu św. Jaku­ba w San­tia­go do Com­po­ste­la dosko­na­le zna­ją atmos­fe­rę, jaka panu­je na Cami­no de San­tia­go i pod­kre­śla­ją, że z Cami­no wra­ca się lep­szym, że w San­tia­go „umie­ra sta­ry czło­wiek i rodzi się nowy”. Każ­de­go roku ponad 30 osób z Pol­ski wyru­sza z pro­gu wła­sne­go domu do gro­bu św. Apo­sto­ła Jaku­ba, prze­mie­rza­jąc ponad 3 500 km. W ubie­głym roku ponad 30-oso­bo­wa gru­pa pąt­ni­ków z Mało­pol­ski wyru­szy­ła z sank­tu­arium św. Jaku­ba w Wię­cła­wi­cach Sta­rych, a następ­nie spod Okna Papie­skie­go w Kra­ko­wie do Com­po­ste­li. Pąt­ni­cy dotar­li wów­czas do kościo­ła św. Jaku­ba w Lip­níku nad Bečvou w Repu­bli­ce Cze­skiej. Jest to wyjąt­ko­wa piel­grzym­ka, gdyż zosta­ła roz­ło­żo­na na kil­ka­na­ście tygo­dnio­wych eta­pów i trwać będzie do 2021 roku – wów­czas bowiem w San­tia­go de Com­po­ste­la obcho­dzo­ny będzie Świę­ty Rok Jaku­bo­wy (Ano San­to Jaco­beo – ogła­sza się w Com­po­ste­li wów­czas, gdy litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Jaku­ba Star­sze­go Apo­sto­ła – 25 lip­ca – wypa­da w nie­dzie­lę). Patro­nat nad piel­grzym­ką obję­li Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz oraz ks. biskup Damian Muskus OFM – Koor­dy­na­tor Gene­ral­ny Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży „Kra­ków 2016”, zaś orga­ni­za­to­rem piel­grzym­ki jest Brac­two św. Jaku­ba w Wię­cła­wi­cach Sta­rych. Wszyst­kim oso­bom wybie­ra­ją­cym się na piel­grzym­ko­wy szlak pod­czas tych waka­cji życzę, aby trud pod­ję­tej piel­grzym­ki pro­wa­dził do odkry­wa­nia i pozna­wa­nia same­go sie­bie i był pięk­nym cza­sem spo­tka­nia ze Stwór­cą. Buen Cami­no! – Dobrej Dro­gi!

Fran­ci­szek Mróz