Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wiara nie jest intelektualną grą

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Mary­ja widzia­ła swe­go Syna w staj­ni w Betle­jem, a wie­rzy­ła, że jest Stwo­rzy­cie­lem świa­ta; widzia­ła Go wzgar­dzo­nym i ukrzy­żo­wa­nym, a wie­rzy­ła moc­no, nawet gdy wia­ra innych się chwia­ła, że On jest Bogiem. Wpa­trze­ni w Two­ją, Mat­ko Pocie­sze­nia, wia­rę, powie­rza­my w Two­je macie­rzyń­skie dło­nie ster dusz i życia wszyst­kich piel­grzy­mów, ster życia naszej Ojczy­zny. Dzię­ki łasce Two­je­go Syna, wycho­wuj dusze mło­dych Pola­ków, kie­ruj doj­rza­ły­mi jej oby­wa­te­la­mi, wspie­raj star­szych w ich kło­po­tach. Pomna­żaj w życiu naszych ziom­ków, gdzie­kol­wiek się znaj­du­ją, na jakim­kol­wiek są kon­ty­nen­cie, owo­ce uświę­ce­nia, łaski i czy­sto­ści, aby Pol­ska sta­ła się praw­dzi­wym kró­le­stwem Two­je­go Syna, kró­le­stwem praw­dy i życia, świę­to­ści i łaski, spra­wie­dli­wo­ści, miło­ści i poko­ju. (…) Wia­ra nie jest inte­lek­tu­al­ną grą. Wia­ra to goto­wość odda­nia wszyst­kie­go, co dla każ­de­go z nas naj­droż­sze. To jest cał­ko­wi­te odda­nie Bogu wszyst­kie­go, cze­go zapra­gnie. Czy jeste­śmy dziś goto­wi do ofia­ry z naszych marzeń? Ofia­ry bowiem z tego, cze­go nie kocha­my, nic nas nie kosz­tu­ją, ale ofia­ry z tego, co kocha­my naj­bar­dziej, są wła­śnie wyra­zem naszej wia­ry.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w sank­tu­arium Mat­ki Bożej Pocie­sze­nia
w Bor­ku Wlkp., 3 VII 2015 r.