Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Haniebna manipulacja telewizji publicznej TVP 1 12 lipca br.

W nie­dzie­lę 12 lip­ca przy­by­ła na Jasną Górę XXIV Piel­grzym­ka Rodzi­ny Radia Mary­ja. Uczest­ni­czy­ło w niej ponad 200 tysię­cy piel­grzy­mów z Pol­ski i wie­lu stron świa­ta. Przy ołta­rzu sta­nę­ło w sumie 18 arcy­bi­sku­pów i bisku­pów, a wraz z nimi Msze św. w sobo­tę i nie­dzie­lę kon­ce­le­bro­wa­ło set­ki kapła­nów.
TVP 1 w głów­nym wyda­niu Wia­do­mo­ści o godz. 19.30 nie poka­za­ła nawet naj­mniej­szej migaw­ki z tego wiel­kie­go wyda­rze­nia reli­gij­ne­go w kra­ju, w któ­rym 90 proc. miesz­kań­ców to kato­li­cy! To wiel­ka mani­pu­la­cja i lek­ce­wa­że­nie ludzi wie­rzą­cych. Tele­wi­zja Pol­ska po raz kolej­ny jest nie­wia­ry­god­na. Nie trać­my cza­su na korzy­sta­nie z nie­przy­chyl­nych czy wręcz wro­gich Kościo­ło­wi mediów. Oglą­daj­my regu­lar­nie Tele­wi­zję Trwam, słu­chaj­my radio­sta­cji kato­lic­kich, czy­taj­my pra­sę kato­lic­ką. Zachę­caj­my innych, aby korzy­sta­li z rze­tel­nych, kato­lic­kich mediów, aby nie dali się okła­my­wać!

Sta­ni­sław Kowal­ski