Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Światowy Dzień Młodzieży za rok

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Dokład­nie za rok roz­pocz­nie się Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży w naszym mie­ście. Będzie to wiel­kie świę­to wia­ry dla mło­dych z całe­go świa­ta, ale tym świę­tem będzie żył cały Kościół, i nie tyl­ko mło­dzi chrze­ści­ja­nie. Potrze­ba nam takie­go świe­że­go spoj­rze­nia na Kościół, któ­ry jest darem zmar­twych­wsta­łe­go Pana dla świa­ta, dla wszyst­kich poko­leń. Potrze­ba nam entu­zja­zmu wia­ry, bo nie­raz ten entu­zjazm przy­ga­sa pod popio­ła­mi codzien­nych trud­no­ści i sła­bo­ści ludzi Kościo­ła. A prze­cież – jak pisał św. Jan – „wszyst­ko (…), co z Boga zro­dzo­ne, zwy­cię­ża świat; tym wła­śnie zwy­cię­stwem, któ­re zwy­cię­ży­ło świat, jest nasza wia­ra. A kto zwy­cię­ża świat – pyta dalej Apo­stoł – jeśli nie ten, kto wie­rzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1 J 5,4–5). Naszą wia­rą w Jezu­sa, naszą nadzie­ją i naszym zwy­cię­stwem chce­my się dzie­lić z całym świa­tem, bo prze­cież za wszyst­kich Jezus umarł i zmar­twych­wstał. (…) Zwra­ca­my się dziś z gorą­cym ape­lem do mło­dych chrze­ści­jan na całym świe­cie. Dro­dzy przy­ja­cie­le! Liczy­my na waszą obec­ność w Pol­sce i Kra­ko­wie za rok.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, 26 VII 2015 r.