Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Cel nie uświęca środków

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Racje, któ­re prze­ma­wia­ją za nega­tyw­nym osą­dem moral­nym sztucz­ne­go zapłod­nie­nia, mają cha­rak­ter antro­po­lo­gicz­ny, medycz­ny i teo­lo­gicz­ny. Meto­da ta – w oko­licz­no­ściach, w któ­rych zwy­kle się ją sto­su­je – oprócz ewen­tu­al­ne­go zro­dze­nia dziec­ka, pocią­ga za sobą jed­no­cze­śnie nisz­cze­nie innych, żywych istot ludz­kich, co sprze­ci­wia się nauce o dopusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży. Cel nie uświę­ca środ­ków. Nie moż­na też nie zauwa­żyć, że w dys­ku­sji na temat pro­ce­du­ry „in vitro” nie­jed­no­krot­nie wypo­wia­da­no się tak, jak­by to był jedy­ny spo­sób na wyma­rzo­ne potom­stwo. Dla­cze­go pomi­ja się przy tej oka­zji inne meto­dy praw­dzi­we­go lecze­nia nie­płod­no­ści, któ­re są godzi­we z punk­tu widze­nia moral­ne­go oraz adop­cję dzie­ci z domów dziec­ka, któ­re potrze­bu­ją ogni­ska domo­we­go dla odpo­wied­nie­go roz­wo­ju ludz­kie­go? (…) Tam gdzie cho­dzi o życie czło­wie­ka nie ma miej­sca na żaden kom­pro­mis, ale jest miej­sce – jak to ujmu­je św. Jan Paweł II – na „ogra­ni­cze­nie szko­dli­wo­ści takiej usta­wy”. I takie­go ogra­ni­cze­nia szko­dli­wo­ści w tym przy­pad­ku zabra­kło..

Frag­ment odpo­wie­dzi do Pre­zy­den­ta RP Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go,
Poznań, 27 VII 2015 r.