Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Chwalmy Pannę Świętą

Przed majestatem Bożej Matki

Ołtarz w kapli­cy w Bor­ku (fragm.)

Postać Boga­ro­dzi­cy w skęp­skiej figu­rze od same­go począt­ku ota­cza­na była przez wier­nych szcze­gól­ną czcią i uwiel­bie­niem. Sły­ną­ca cuda­mi sta­tua Madon­ny zna­la­zła swo­je uprzy­wi­le­jo­wa­ne miej­sce w poezji, pie­śni, rzeź­bie. Obok już ist­nie­ją­cych, daw­nych, choć cią­gle popu­lar­nych tek­stów, powsta­ją nowe. Wszyst­kie są żywym świa­dec­twem umi­ło­wa­nia tego świę­te­go miej­sca i prze­moż­nej opie­ki Boga­ro­dzi­cy nad nim i tymi, któ­rzy się do Niej ucie­ka­ją, by przez Jej wsta­wien­nic­two odnaj­dy­wać Boga boga­te­go w miło­sier­dzie.
Szcze­gól­nym rodza­jem utwo­rów poetyc­kich, typo­wym dla słyn­niej­szych ośrod­ków piel­grzym­ko­wych, są roz­le­głe, rymo­wa­ne poema­ty. Mówio­ne lub śpie­wa­ne, te z zie­mi dobrzyń­skiej w wie­lo­zw­rot­ko­wych histo­riach sła­wią skęp­skie sank­tu­arium i roz­wój kul­tu Kró­lo­wej Mazow­sza i Kujaw. Jako dzie­ła naj­czę­ściej ano­ni­mo­we, były i są śpie­wa­ne na piel­grzym­ko­wych szla­kach i przy tro­nie Skęp­skiej Pani, do melo­dii dobrze zna­nych pie­śni reli­gij­nych. Nie­licz­ne z nich się­ga­ją cza­su koro­na­cji sta­tuy Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Inne powsta­wa­ły w XIX w. na kolej­ne pąt­ni­czo-kal­wa­ryj­skie, skęp­skie jubi­le­usze. Naj­now­szym wyda­niom zbio­rów modlitw, nowenn do Pani Skęp­skiej (Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska 2015, Skę­pe 2003), towa­rzy­szy „Śpiew­nik Piel­grzy­ma Skęp­skie­go. W hoł­dzie Pani Mazow­sza” (Skę­pe 2000). Śpie­wa­nych współ­cze­śnie utwo­rów jest prze­szło pięć­dzie­siąt – i wszyst­kie razem sta­no­wią nie­zbęd­ny reper­tu­ar każ­de­go piel­grzy­ma… do Skę­pe­go.