Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Maryjny Jubileusz

Skępska Królewna

Kró­lew­no ze Skę­pe­go
podaj rącz­kę
pro­szę;
ura­tuj wier­sze nie­śmia­łe i bose,
takie co nie idą jak kry­tyk za modą,
sza­nu­ją księ­dza Bakę z kle­ry­kal­ną bro­dą;
takie co nie świe­cą jak szy­ja ozdob­na,
za któ­re nie pła­cą dola­ra­mi Nobla.
Ks. Jan Twar­dow­ski, 1993


Sta­tua NMP w wio­sen­nych kwia­tach,
akwa­re­la, gwasz, zło­ce­nia. Rysu­nek z tomu
„Roz­mo­wa z Mat­ką Bożą”, Bia­ły­stok, 2000
Wiersz wybit­ne­go war­szaw­skie­go poety w sutan­nie,
piel­grzy­ma do Pani Skęp­skiej, któ­re­go set­ną rocz­ni­cę
uro­dzin świę­to­wa­li­śmy w tym roku, 1 czerw­ca, wpi­su­je
się zna­ko­mi­cie w aurę skęp­skie­go Sank­tu­arium. Jest
ono małe i wiel­kie zara­zem. Ukry­te, a rów­no­cze­śnie
histo­rycz­nie nie­zwy­kłe. Zna­ne od wie­ków na mapie
pąt­ni­czych szla­ków Maryj­nych w naszej Ojczyź­nie,
a rów­no­cze­śnie cią­gle na nowo odkry­wa­ne.
Z oka­zji jubi­le­uszu 260. rocz­ni­cy koro­na­cji łaska­mi sły­ną­cej figu­ry Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Skęp­skiej, Mat­ki Bożej Brze­mien­nej, Kró­lo­wej Mazow­sza i Kujaw z fran­cisz­kań­skie­go kościo­ła oo. Ber­nar­dy­nów w Skę­pem – Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” przy­go­to­wał numer spe­cjal­ny dedy­ko­wa­ny Mat­ce Naj­święt­szej, któ­ra w miej­scu „obra­nym dla sie­bie” już od ponad pię­ciu wie­ków kró­lu­je, pocie­sza, uzdra­wia. Świad­czą o tym licz­ne wota oraz świa­dec­twa, odno­to­wa­ne w klasz­tor­nej „Księ­dze łask i cudów”. Przy­po­mnie­nie zna­cze­nia wie­lo­wie­ko­we­go kul­tu Maryj­ne­go na zie­mi dobrzyń­skiej, histo­rii i prze­bo­ga­te­go dzie­dzic­twa Sank­tu­arium nazy­wa­ne­go daw­niej „dru­gą Czę­sto­cho­wą”, jest nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ce, war­te pro­mo­wa­nia i pozna­nia na pąt­ni­czym szla­ku. Wize­ru­nek Mat­ki Bożej pod cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi nie tyl­ko dla tego regio­nu Pol­ski tytu­ła­mi, od roku 1495 zasły­nął cuda­mi i do dziś nie prze­sta­je fascy­no­wać swo­im ducho­wym i arty­stycz­nym prze­sła­niem. Obec­ność przez stu­le­cia Maryi Pan­ny w koro­no­wa­nym przed 260 laty wize­run­ku skęp­skim, jest wiel­kim skar­bem nie tyl­ko Kościo­ła płoc­kie­go, Mazow­sza i Kujaw, ale i całej Pol­ski. Autor­ka nume­ru spe­cjal­ne­go, red. Boże­na Weber, ser­decz­nie dzię­ku­je Kusto­szo­wi Sank­tu­arium Pani Skęp­skiej, o. Dobro­mi­ło­wi Marii Godzi­ko­wi OFM, za Sło­wo wstęp­ne, współ­pra­cę i nie­odzow­ną, ser­decz­ną pomoc w dobo­rze mate­ria­łów źró­dło­wych, histo­rycz­nych, jak i iko­no­gra­ficz­nych do niniej­sze­go nume­ru „Źró­dła”.