Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Modlitwa do Matki Bożej Skępskiej

Cudow­na Skęp­ska Mary­jo nasza,
jeste­śmy Ci wdzięcz­ni za to,
że bla­skiem pro­mie­ni słoń­ca
dotknę­łaś tej zie­mi, aby ją uświę­cić.
Pan­no Nie­po­ka­la­na, pro­si­my Cię,
pomóż nam bro­nić ludz­kiej miło­ści i życia
w każ­dym czło­wie­ku i w nas samych.
Mat­ko kocha­na,
wspo­ma­gaj nas w wypeł­nia­niu
nasze­go posłan­nic­twa
w świe­cie współ­cze­snym.
Bądź nam Gwiaz­dą Pocie­sze­nia,
bądź Prze­ba­cze­nia Uśmie­chem
i Słoń­cem Nadziei
wiecz­ne­go szczę­ścia.