Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W hołdzie Skępskiej Pani

PIEŚŃ DO PANI MAZOWSZAKUJAW

Figur­ka Madon­ny na tle pre­zbi­te­rium kościo­ła skęp­skie­go, gdzie ma swo­je „odwiecz­ne miej­sce na wyso­kim tro­nie”

Cudow­na Skęp­ska, Mary­jo nasza
Tylu łaska­mi wsła­wio­na;
Niech pieśń ta świa­tu cześć Twą ogła­sza,
Od wszyst­kich bądź pozdro­wio­na!
Koro­na zło­ta wień­czy Twe skro­nie
Ozdob­na per­ły dro­gi­mi;
W modli­twie trzy­masz złą­czo­ne dło­nie,
Oczy­ma patrzysz tkli­wy­mi.
Pod Twy­mi, Mat­ko, księ­życ sto­pa­mi –
Na Tobie sza­ta zło­ci­sta;
Obraz obwie­szon wko­ło wota­mi –
Pięk­naś Ty, Pan­no prze­czy­sta.
Sta­tuy ludz­ka dłoń nie zro­bi­ła,
W Pozna­niu cudem znaj­dzio­na;
Byś nam w niej Mat­ko łaski czy­ni­ła
Tu do Skę­pe­go zwie­zio­na.
Przez tyle wie­ków, ileż poko­leń
Przed Twym ołta­rzem klę­ka­ło?
Iluż tu wspar­cia, iluż uko­jeń,
Iluż pocie­chy dozna­ło.
Tysią­ce ludzi co rok tu spie­szy,
By upaść przed Twym obra­zem,
A każ­dy wzdy­cha, modli się, cie­szy,
I łzy wyle­wa zara­zem. (…)
Módl się za nami do Twe­go Syna,
Mary­jo! Mat­ko kocha­na;
Niech nas tu wspie­ra Two­ja przy­czy­na,
Uła­twij przy­stęp do Pana.
Dopó­ki ser­ce bić nie prze­sta­nie,
Mary­jo, kochać Cię będziem;
Uproś nam, Mat­ko, szczę­sne sko­na­nie –
Niech z Bogiem w nie­bie zasię­dziem. Amen.
Auto­rem słów 22-zwrot­ko­wej, histo­rycz­nej pie­śni, jest ks. Józef Pie­la­szew­ski, pro­boszcz para­fii skęp­skiej. Powsta­ła z oka­zji jubi­le­uszu 400-lecia spro­wa­dze­nia łaska­mi sły­ną­cej figu­ry do Skę­pe­go (1896). Jej popu­lar­ność nie male­je i nadal jest chęt­nie śpie­wa­na przez para­fian oraz pąt­ni­ków.