Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Na Jasną Górę, do Maryi

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Piel­grzy­mo­wa­nie na Jasną Górę jest wyra­zem wdzięcz­no­ści wobec Maryi. Podą­ża­my do Niej, bo zaj­mu­je Ona szcze­gól­ne miej­sce w życiu Kościo­ła – wspól­no­ty uczniów Jej Boskie­go Syna. Tak jest od nie­mal dwóch tysię­cy lat. Chce­my podzię­ko­wać Maryi za Jej opie­kę nad świa­tem i naszym naro­dem. Hasłem prze­wod­nim tego­rocz­nej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej jest „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”. Nawra­cać się to zna­czy wyzwa­lać się z ego­izmu, z zamknię­cia się w sobie, z fał­szy­we­go poczu­cia samo­wy­star­czal­no­ści. Nawra­cać się to zna­czy szu­kać Boga we wszyst­kim, przyj­mo­wać dar Jego prze­ba­cze­nia i poko­ju, a tak­że sta­wać się narzę­dziem Jego dobro­ci i miło­sier­dzia w ludz­kiej spo­łecz­no­ści. Wia­ra w Ewan­ge­lię wyma­ga przy­ję­cia zapi­sa­nej w niej praw­dy o Bogu. Wie­rzyć w Ewan­ge­lię to zna­czy stać się świad­kiem Jezu­sa w naszym nie­spo­koj­nym, nie­do­wie­rza­ją­cym świe­cie, w któ­rym wie­lu naszych bra­ci i sióstr żyje tak, jak­by Bóg nie ist­niał. Kolej­ne kilo­me­try wędrów­ki to dobry czas, aby spoj­rzeć na swo­je życie i doko­ny­wa­ne wybo­ry.

Frag­ment prze­mó­wie­nia do piel­grzy­mów XXXV Pie­szej Piel­grzym­ki Kra­kow­skiej na Jasną Górę, 6 VIII 2015 r.