Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Modlimy się za Prezydenta RP

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Panie Pre­zy­den­cie, modli­my się dzi­siaj tak­że o to, abyś – przy podej­mo­wa­niu decy­zji – patrzył w przy­szłość, kie­ru­jąc się radą, któ­ra jest zgod­na z tra­dy­cją przod­ków i natu­rą Rze­czy­po­spo­li­tej. Każ­dy naród ma bowiem inny cha­rak­ter i inne kształ­to­wa­ły go i kształ­tu­ją oko­licz­no­ści. Dzia­ła­jąc zgod­nie z jego natu­rą, przy­czy­nisz się do uzdro­wie­nia Ojczy­zny, dzia­ła­jąc zaś wbrew jego natu­rze, nie­chyb­nie ją osła­bisz. Bądź też w peł­ni prze­ko­na­ny o tym, że kie­dy Kościół – w cza­sie Two­je­go urzę­do­wa­nia – zabie­rze głos w spra­wach zwią­za­nych z życiem spo­łecz­nym i poli­tycz­nym, to nie w tym celu, by spra­wo­wać wła­dzę poli­tycz­ną albo odbie­rać komu­kol­wiek pra­wa do wol­no­ści opi­nii w kon­kret­nych spra­wach. Kościół pra­gnie tyl­ko kształ­to­wać i oświe­cać sumie­nia wier­nych – a zwłasz­cza tych, któ­rzy poświę­ca­ją się dzia­łal­no­ści poli­tycz­nej – by ich wysił­ki przy­czy­nia­ły się zawsze do inte­gral­ne­go postę­pu czło­wie­ka i dobra wspól­ne­go. Przez swo­je naucza­nie spo­łecz­ne Kościół nie pra­gnie uczest­ni­czyć w rzą­dze­niu Pol­ską. Nie­wąt­pli­wie nato­miast nakła­da na wier­nych moral­ny obo­wią­zek wier­no­ści prze­ko­na­niom; obo­wią­zek wpi­sa­ny w ich sumie­nie, któ­re jest jed­no i nie­po­dziel­ne.

Frag­ment wstę­pu do Mszy św. o bło­go­sła­wień­stwo dla nowe­go Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, War­sza­wa, 6 VIII 2015 r.