Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan dr Andrzej Duda

Z oka­zji roz­po­czę­cia przez Pana Pre­zy­den­ta wiel­ce odpo­wie­dzial­nej służ­by w naszej Ojczyź­nie, Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, pro­si­my o przy­ję­cie naj­ser­decz­niej­szych gra­tu­la­cji. Wyra­ża­my też nadzie­ję, że wraz z obję­ciem przez Pana naj­wyż­sze­go urzę­du w Pol­sce roz­pocz­nie się pro­ces przy­wra­ca­nia wła­ści­we­go porząd­ku spraw i war­to­ści w naszej Ojczyź­nie. Z potrze­by ser­ca prze­ka­zu­je­my Panu Pre­zy­den­to­wi życze­nia bło­go­sła­wień­stwa Boże­go i obfi­tych darów Ducha Świę­te­go. Są one nie­zbęd­ne do sku­tecz­nej zmia­ny pra­wa sta­no­wio­ne­go, aby – zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi więk­szo­ści Pola­ków – usta­wy i roz­po­rzą­dze­nia kształ­to­wa­ne były w opar­ciu o chrze­ści­jań­skie war­to­ści, zagwa­ran­to­wa­ne w Kon­sty­tu­cji RP i dają­ce moż­li­wość bez­piecz­ne­go roz­wo­ju rodzin w Pol­sce. Zapew­nia­my Pana Pre­zy­den­ta o sta­łym wspie­ra­niu Pana ini­cja­tyw naszą modli­twą.
W imie­niu redak­cji oraz czy­tel­ni­ków Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”

dr inż. Adam Kisiel, redak­tor naczel­ny