Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

ŚWIĘTO JEST CENNYM DAREM

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej w auli Paw­ła VI w Waty­ka­nie, 12 sierp­nia br.

Fot. M. Ryb­czyń­ska­/KO-ŚDM

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Roz­po­czy­na­my dziś mały cykl reflek­sji o trzech wymia­rach, któ­re – że tak powiem – wyzna­cza­ją rytm życia rodzin­ne­go: świę­to, pra­ca, modli­twa. Zacznij­my od świę­ta. Dzi­siaj będzie­my mówi­li o świę­to­wa­niu. I powiedz­my od razu, że świę­to jest wyna­laz­kiem Boga. Przy­po­mnij­my usły­sza­ne przez nas pod­su­mo­wa­nie opi­su stwo­rze­nia w Księ­dze Rodza­ju. (…) Świę­to nie jest leni­wym sie­dze­niem w fote­lu, lub upo­je­niem, głu­pią uciecz­ką od obo­wiąz­ków, nie. Świę­to to nade wszyst­ko życz­li­we i wdzięcz­ne spoj­rze­nie na dobrze wyko­na­ną pra­cę, świę­tu­je­my pra­cę. (…) To czas, aby spoj­rzeć na dzie­ci lub wnu­ki, któ­re dora­sta­ją, i pomy­śleć – jakie to wspa­nia­łe! To czas, aby spoj­rzeć na nasz dom, przy­ja­ciół, któ­rych gości­my, ota­cza­ją­cą nas wspól­no­tę i pomy­śleć: jakie to dobre! Bóg tak uczy­nił, stwa­rza­jąc świat. I nie­ustan­nie tak czy­ni, bo Bóg stwa­rza zawsze, nawet teraz! (…) Praw­dzi­wy czas świę­to­wa­nia wstrzy­mu­je pra­cę zawo­do­wą i jest świę­ty, ponie­waż przy­po­mi­na męż­czyź­nie i kobie­cie, że są stwo­rze­ni na obraz Boga, któ­ry nie jest nie­wol­ni­kiem pra­cy, ale jest Panem, a zatem tak­że i my nigdy nie może­my być nie­wol­ni­ka­mi pra­cy, ale „pana­mi”. (…) Czas odpo­czyn­ku, zwłasz­cza nie­dziel­ne­go, jest prze­zna­czo­ny dla nas, aby­śmy mogli się cie­szyć tym, cze­go się nie wytwa­rza i nie kon­su­mu­je, nie kupu­je i nie sprze­da­je. (…) Wresz­cie czas świę­ta jest świę­ty, ponie­waż Bóg w nim prze­by­wa w spo­sób szcze­gól­ny. Nie­dziel­na Eucha­ry­stia spro­wa­dza na świę­to całą  łaskę Jezu­sa Chry­stu­sa, Jego obec­ność, Jego miłość, Jego ofia­rę, Jego two­rze­nie z nas wspól­no­ty, Jego prze­by­wa­nie z nami… W ten spo­sób wszyst­ko otrzy­mu­je peł­ny swój sens: pra­ca, rodzi­na, rado­ści i tru­dy każ­de­go dnia, nawet cier­pie­nie i śmierć; wszyst­ko jest prze­mie­nio­ne łaską Chry­stu­sa. (…) Świę­to jest cen­nym darem Boga; cen­nym darem, jaki Bóg uczy­nił dla rodzi­ny ludz­kiej: nie niszcz­my go!