Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Budować na skale

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Bra­cia i sio­stry, w Kanie Gali­lej­skiej Mary­ja, po roz­mo­wie z Jezu­sem, powie­dzia­ła do sług: „Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie”. A On pole­cił im, by sześć wiel­kich stą­gwi napeł­ni­li wodą. A my – jakie stą­gwie nasze­go życia napeł­ni­my dobrem i miło­ścią? Naj­czę­ściej pierw­szą stą­gwią naszej tro­ski i odpo­wie­dzial­no­ści jest rodzi­na. (…) Przy­szłość naszych rodzin i całe­go naro­du powin­ni­śmy budo­wać na ska­le. Powin­ni­śmy budo­wać na Jezu­sie Chry­stu­sie, na Jego Ewan­ge­lii, na respek­to­wa­niu pra­wa Boże­go, zapi­sa­ne­go w Bożych przy­ka­za­niach i w pra­wie natu­ral­nym. Dla­te­go tak bar­dzo nas nie­po­koi nie­po­sza­no­wa­nie tego pra­wa i zdro­we­go roz­sąd­ku przez usta­na­wia­nie w naszym kra­ju ustaw godzą­cych w natu­ral­ny porzą­dek, opie­ra­ją­cych się na ide­olo­gii gen­der, któ­ra pod­wa­ża i rela­ty­wi­zu­je nawet tak oczy­wi­sty fakt, jak płeć czło­wie­ka. Wbrew wszel­kim kry­ty­kom, nie prze­sta­nie­my powta­rzać, że mię­dzy inny­mi tak zwa­na meto­da in vitro jest meto­dą nie­mo­ral­ną, nie­do­pusz­czal­ną dla chrze­ści­ja­ni­na, bo za naro­dze­nie jed­ne­go dziec­ka pła­ci się ogrom­ną cenę uni­ce­stwia­nia lub zamra­ża­nia innych ludz­kich ist­nień.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wzię­cia
Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Ludź­mierz, 15 VIII 2015 r.