Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Czy chcemy żyć wiecznie?

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Ta, któ­ra zosta­ła wzię­ta do nie­ba nie odda­li­ła się od nas, lecz pozo­sta­je jesz­cze ści­ślej zjed­no­czo­na z nami. Ona przy­no­si nam wszyst­kim nadzie­ję i radość. W Niej widzi­my cel, ku któ­re­mu zmie­rza­ją ci, któ­rzy potra­fią zwią­zać swo­je życie z życiem Jezu­sa; któ­rzy potra­fią iść za Nim tak, jak szła za Nim Mary­ja. To świę­to mówi więc o naszej przy­szło­ści. O wiecz­no­ści, któ­ra nas cze­ka. (…) Poja­wia się jed­nak pro­ste pyta­nie: czy my napraw­dę chce­my żyć wiecz­nie? Nie­któ­rzy odrzu­ca­ją dzi­siaj tę wia­rę, bo życie wiecz­ne nie wyda­je się im rze­czą pożą­da­ną; nie pra­gną życia wiecz­ne­go, ale docze­sne­go, zaś wia­ra w życie wiecz­ne wyda­je im się w tym prze­szko­dą. Chcie­li­by odsu­nąć śmierć jak naj­da­lej, cho­ciaż życie ziem­skie, któ­re nie mia­ło­by koń­ca, było­by dość nud­ne i osta­tecz­nie nie do znie­sie­nia. Czy rze­czy­wi­ście wia­ra w życie wiecz­ne prze­mie­nia i pod­trzy­mu­je nasze życie obec­ne? Czy żyje­my na co dzień tak, jak ludzie zmar­twych­wsta­li ducho­wo? Czy ta wia­ra jest „spraw­cza”, tzn. kształ­tu­ją­ca nasze życie na nowy spo­sób?

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wzię­cia
Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Zako­pa­ne, 15 VIII 2015 r.