Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Usłyszeć wołanie przyrody

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Zapo­mnie­nie o Stwór­cy i rugo­wa­nie Go z pro­ce­sów decy­zyj­nych pro­wa­dzi nie tyl­ko do degra­da­cji śro­do­wi­ska, ale rów­nież do degra­da­cji czło­wie­ka, a osta­tecz­nie zagra­ża całej ludz­ko­ści. Logi­ka, któ­ra pro­wa­dzi do znisz­cze­nia śro­do­wi­ska, jest rów­nież odpo­wie­dzial­na za odbie­ra­nie naj­uboż­szym tego, cze­go koniecz­nie potrze­bu­ją do życia. „Jeśli nie uzna­je się w samej rze­czy­wi­sto­ści zna­cze­nia czło­wie­ka ubo­gie­go, ludz­kie­go embrio­nu, oso­by nie­peł­no­spraw­nej – by podać tyl­ko kil­ka przy­kła­dów – trud­no będzie usły­szeć woła­nie samej przy­ro­dy” (Lau­da­to si’, 117). W ten spo­sób Papież wska­zu­je, że kla­sycz­ne kwe­stie ochro­ny życia ludz­kie­go – od jego począt­ków do natu­ral­nej śmier­ci – nie są wyra­zem jakiejś sepa­ra­ty­stycz­nej moral­no­ści kato­lic­kiej, ale raczej ele­men­ta­mi posta­wy kon­se­kwent­nie eko­lo­gicz­nej (Lau­da­to si’, 120). W tym tak­że pozna­wa­nie i akcep­to­wa­nie wła­sne­go cia­ła sta­no­wi ele­ment praw­dzi­wej eko­lo­gii czło­wie­ka. Doce­nie­nie wła­sne­go cia­ła w jego kobie­co­ści lub męsko­ści jest koniecz­ne, aby móc roz­po­znać sie­bie  spo­tka­niu z innym, róż­nym od sie­bie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści patro­nal­nych
ku czci świę­te­go Rocha, Mik­stat, 16 VIII 2015 r.