Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pracuję, dopóki mogę

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Codzien­nie na nowo pra­cu­ję; dopó­ki mogę i dopó­ki Papież mnie trzy­ma, i przede wszyst­kim Pan Bóg. Myślę, że każ­dy dzień wno­si coś nowe­go, coś inte­re­su­ją­ce­go. Wyda­rzy­ło się wie­le wspa­nia­łych rze­czy. W samym Kra­ko­wie powsta­ło Cen­trum Jana Paw­ła II „Nie lękaj­cie się!”, a Papie­ska Aka­de­mia Teo­lo­gicz­na zosta­ła prze­kształ­co­na w Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II. W cią­gu tych lat rze­czy­wi­ście wie­le rze­czy się doko­na­ło i w pla­nach mamy jesz­cze wie­le, cho­ciaż­by Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży i Rok Miło­sier­dzia. To nas zobo­wią­zu­je ogrom­nie w Kra­ko­wie, bo stąd wyszła iskra Boże­go miło­sier­dzia na cały świat. Tę iskrę roz­pa­lił Jan Paweł II. Cóż mogła zro­bić bied­na sio­stra zakon­na, któ­ra umia­ła zale­d­wie czy­tać? Ale mia­ła wie­dzę wla­ną od Pana Boga. (…) Tak jak piel­grzym­ki Jana Paw­ła II do Pol­ski były wiel­kim oży­wie­niem – powsta­ła „Soli­dar­ność”, upadł komu­nizm, naród się bar­dziej zjed­no­czył, cho­ciaż cią­gle ma ten­den­cje do podzia­łów, tak podob­ną reak­cję wywo­ła mło­dzież, któ­ra przy­je­dzie do Kra­ko­wa z całe­go świa­ta, aby wspól­nie z Papie­żem się modlić.

Frag­ment podzię­ko­wa­nia Panu Bogu za 10 lat posłu­gi paster­skiej w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, 27 VIII 2015 r.