Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Troska o stworzenie

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Pią­te przy­ka­za­nie każe jesz­cze zasta­no­wić się nad naszym sto­sun­kiem do dzie­ła stwo­rze­nia. Czy­ta­my w Księ­dze Rodza­ju, że Bóg oddał zie­mię i wszyst­kie żyją­ce na niej stwo­rze­nia pod „pano­wa­nie” czło­wie­ka; oddał jego tro­sce. Nie­ste­ty to upraw­nie­nie czło­wiek czę­sto rozu­mie jed­no­stron­nie, a nawet opacz­nie. Dzie­je się tak głów­nie dla­te­go, że zapo­mi­na­my o tym, iż Pierw­szym Panem wszyst­kie­go, co ist­nie­je, jest Bóg. Jest to pano­wa­nie łaska­we, opie­kuń­cze, bo Bóg panu­je przez dawa­nie, a nie przez odbie­ra­nie. (…) Bóg ocze­ku­je od nas, że – w mia­rę naszych moż­li­wo­ści – będzie­my naśla­do­wać Jego pano­wa­nie nad świa­tem. Czło­wiek ma pomno­żyć dobroć dzie­ła Boże­go. Ma stać się jak­by star­szym bra­tem stwo­rzeń niż­szych od sie­bie. Owszem, wol­no mu ich uży­wać i nimi się posłu­gi­wać, bo nie są one oso­ba­mi, lecz jeśli wyda­je się mu, że pano­wa­nie pole­ga na tym, by siać wokół sie­bie spu­sto­sze­nie i ból, to jest naśla­dow­cą dia­bła nisz­czy­cie­la, a nie Boga Daw­cy i Opie­ku­na. Bóg bowiem powo­łał czło­wie­ka do tro­ski o stwo­rze­nie, a nie do tyra­nii.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kate­drze Poznań­skiej, 23 VIII 2015 r.