Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pomoc nie może czekać

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Na dróż­kach kal­wa­ryj­skich i pod­czas Eucha­ry­stii będzie­my wsłu­chi­wać się w naucza­nie Pana Jezu­sa o miło­sier­dziu Bożym i ludz­kim. W nim znaj­dzie­my wska­zów­ki, jak miło­sier­dzie budo­wać w naszych domach i śpie­szyć z nim do potrze­bu­ją­cych. Potrze­bu­ją­cych nie trze­ba szu­kać dale­ko, oni są zwy­kle bli­sko nas, w naszych rodzi­nach. (…) Kościół uczy, że uczyn­ki miło­sier­dzia win­ny obej­mo­wać tro­ską całe­go czło­wie­ka, jego cia­ło i duszę. Przed Mszą św. o godz. 11.00 odmó­wio­na zosta­nie Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia. Będzie to akt prze­pro­sze­nia za zanie­dba­nia i grze­chy w naszych rodzi­nach i śro­do­wi­skach, ale tak­że świa­dec­two, że nie ma miło­sier­dzia dla bliź­nie­go bez wcze­śniej­sze­go przy­ję­cia w ser­cu miło­sier­dzia Boże­go. Naj­pierw trze­ba wyznać: „Jezu, ufam Tobie”, by zro­dzi­ła się w nas wyobraź­nia miło­sier­dzia i potrze­bu­ją­cy otrzy­mał wspar­cie. Pamię­taj­my, że pomoc nie może cze­kać. Czę­sto jeste­śmy zbyt zaję­ci, zabie­ga­ni i chęt­nie byśmy pomo­gli, ale nie dziś, tyl­ko jutro, bo wte­dy mamy czas. A bliź­nie­mu nasz uśmiech, dobre sło­wo, czas i uczy­nek miło­sier­dzia są potrzeb­ne teraz, w tym momen­cie.

Frag­ment zapro­sze­nia na XXIII Piel­grzym­kę Rodzin Archi­die­ce­zji
Kra­kow­skiej do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 6 IX 2015 r.