Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wątpliwość zamienić w pewność

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Kie­dy poja­wił się ów nowy świat zapo­wie­dzia­ny w Magni­fi­cat przez Mary­ję? Kie­dy doko­nał się ten prze­wrót spo­łecz­ny, wsku­tek któ­re­go boga­ci nagle zubo­że­li, a głod­ni zosta­li nasy­ce­ni? Czy może – po Magni­fi­cat – nastą­pił bar­dziej spra­wie­dli­wy podział dóbr mię­dzy war­stwa­mi spo­łecz­ny­mi? Nie. A może wład­cy zosta­li zrzu­ce­ni z tro­nów, a pokor­ni wynie­sie­ni? Też nie. Nic takie­go się nie sta­ło. Nie nastą­pi­ła żad­na istot­na zmia­na spo­łecz­na. Prze­wrót doko­nał się na płasz­czyź­nie wia­ry! Daw­niej mówio­no: Okaż moc swe­go ramie­nia, teraz Mary­ja mówi: Wycią­gnął swo­je ramię. Daw­niej mówio­no: Powtórz cuda, teraz się mówi: Doko­nał cudów. Daw­niej mówio­no: Pomnij!, teraz się mówi: Pamię­tał. Daw­niej mówio­no: Zli­tuj się nad naro­dem, teraz mówi się: Ujął się za Izra­elem. Daw­niej mówio­no: Wypeł­nij pro­roc­twa!, teraz mówi się: Wypeł­nił pro­roc­twa. W ten spo­sób Mary­ja wyra­zi­ła zmia­nę epo­ki; przej­ście od cza­su ocze­ki­wa­nia do cza­su urze­czy­wist­nie­nia. Daw­ne przy­mie­rze – mówi św. Augu­styn – było „brze­mien­ne Chry­stu­sem”. A teraz On przy­był i zamie­nił wszel­ki lęk w radość, a każ­dą wąt­pli­wość zamie­nił w pew­ność.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Wąwol­ni­cy, 6 IX 2015 r.