Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Cuda i łaski Boże

MICHAŁ POWRÓCIŁ DO ZDROWIA

W 2001 roku jede­na­sto­let­ni chło­piec – Michał – uległ wypad­ko­wi. Wpadł pod koła samo­cho­du i stan jego zdro­wia był bar­dzo cięż­ki. Widząc, że sytu­acja jest bez­na­dziej­na jego kate­chet­ka – s. Lilia­na, zapo­cząt­ko­wa­ła modli­twę o uzdro­wie­nia chłop­ca. I doko­nał się cud, dzię­ki któ­re­mu moż­li­wa sta­ła się beaty­fi­ka­cja Mat­ki Kla­ry Szczę­snej.

Chło­piec został potrą­co­ny przez samo­chód 11 mar­ca 2001 roku. W okre­sie od 11 mar­ca do 6 kwiet­nia tego roku Michał prze­by­wał na Oddzia­le Inten­syw­nej Tera­pii Dzie­cię­ce­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go Col­le­gium Medi­cum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie-Pro­ko­ci­miu. W tym cza­sie wspól­no­ta sióstr Domu Gene­ral­ne­go w Kra­ko­wie oraz rodzi­na Micha­ła modli­ła się o dar jego życia i powro­tu do zdro­wia, wzy­wa­jąc wsta­wien­nic­twa sł. Bożej Mat­ki Kla­ry.
– Sio­stra Lilia­na, kie­dy odwie­dzi­ła w szpi­ta­lu Micha­ła, przy­nio­sła obra­zek z podo­bi­zną Mat­ki Kla­ry, z modli­twą, więc rów­nież ja sta­ra­łam się poznać sio­strę Kla­rę, dowie­dzieć się coś o niej. Sio­stra Lilia­na zapy­ta­na udzie­li­ła mi pew­nych infor­ma­cji, bo nie­wie­le o niej wie­dzia­łam. Jeże­li tyl­ko mogłam pro­si­łam z całe­go ser­ca w modli­twie o zdro­wie dla Micha­ła – wyzna­je pani Mag­da­le­na, mama uzdro­wio­ne­go, doda­jąc, że tam­ten czas nale­żał do naj­trud­niej­szych w jej życiu. – To są rze­czy, któ­rych nie da się opi­sać. Nigdy cze­goś podob­ne­go nie prze­ży­łam i daj Boże, żebym nie musia­ła prze­ży­wać. Dla mat­ki chy­ba nie ma nic gor­sze­go. To się wyda­je, jak­by ktoś ści­skał ser­ce. To jest uczu­cie nie do opi­sa­nia. – Dla mnie jako dla mat­ki nie docie­ra­ło, że może się tak źle to skoń­czyć. Że to jest tak bar­dzo cięż­kie i strasz­ne, co się może stać z dziec­kiem, któ­re ma taki uraz mózgu. Ja tej myśli nie dopusz­cza­łam – pod­kre­śla kobie­ta, któ­rej syn był począt­ko­wo w śpiącz­ce i spa­ra­li­żo­wa­ny.
W dro­dze na ołta­rze
Nagle i nie­spo­dzie­wa­nie, w cza­sie trwa­nia nowen­ny o zdro­wie za wsta­wien­nic­twem Kla­ry Szczę­snej, Michał zaczął powra­cać do zdro­wia. Kie­dy chło­piec opu­ścił szpi­tal i na nowo pod­jął naukę, roz­po­czę­to wstęp­ne sta­ra­nia o uzy­ska­nie doku­men­ta­cji medycz­nej, obej­mu­ją­cej okres jego poby­tu w szpi­ta­lu. W dniu 4 listo­pa­da 2001 roku w kra­kow­skim koście­le nasze­go Zgro­ma­dze­nia zosta­ła odpra­wio­na dzięk­czyn­na Msza św. „za otrzy­ma­ną łaskę zdro­wia za przy­czy­ną słu­żeb­ni­cy Bożej Mat­ki Kla­ry z proś­bą o dal­sze jej wsta­wien­nic­two i bło­go­sła­wień­stwo Boże­go Ser­ca dla Micha­ła”. Ponie­waż trwa­ły inten­syw­ne pra­ce zwią­za­ne z pro­ce­sem Ojca Zało­ży­cie­la, a póź­niej przy­go­to­wa­nia do jego kano­ni­za­cji, jaka mia­ła miej­sce 18 maja 2003 roku w Rzy­mie, odby­ło się tyl­ko kil­ka spo­tkań z rodzi­ną Micha­ła i zasię­gnię­to opi­nii leka­rzy w celu usta­le­nia, czy rze­czy­wi­ście moż­na mówić o nie­zwy­kłym cha­rak­te­rze powro­tu Micha­ła do zdro­wia. Dopie­ro po kano­ni­za­cji św. Józe­fa Seba­stia­na, pod koniec maja 2003 roku roz­po­czę­to przy­go­to­wa­nia do zebra­nia peł­nej doku­men­ta­cji doty­czą­cej uzdro­wie­nia przy­pi­sy­wa­ne­go wsta­wien­nic­twu naszej Współ­za­ło­ży­ciel­ki. W 2003 roku mama Micha­ła zło­ży­ła pisem­ne podzię­ko­wa­nie za oca­le­nie życia i łaskę zdro­wia, jaką otrzy­mał jej syn za przy­czy­ną Mat­ki Kla­ry. Na proś­bę Zgro­ma­dze­nia dwaj leka­rze, od któ­rych opie­ką medycz­ną Michał prze­by­wał w Dzie­cię­cym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym, wyda­li swo­je opi­nie doty­czą­ce jego sta­nu cho­ro­bo­we­go i prze­bie­gu lecze­nia. Wów­czas m. Szczę­sna Nie­miec, prze­ło­żo­na gene­ral­na ser­ca­nek, zwró­ci­ła się do ks. kard. Fran­cisz­ka Machar­skie­go, ówcze­sne­go metro­po­li­ty kra­kow­skie­go, z proś­bą o otwar­cie kano­nicz­ne­go docho­dze­nia, mają­ce­go na celu zba­da­nie nad­zwy­czaj­ne­go uzdro­wie­nia przy­pi­sy­wa­ne­go wsta­wien­nic­twu sł. Bożej Mat­ki Kla­ry. Uro­czy­ste otwar­cie pro­ce­su nastą­pi­ło w 110. rocz­ni­cę powsta­nia Zgro­ma­dze­nia – 15 kwiet­nia 2004 roku.