Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Historyczna beatyfikacja

WIELKI DZIEŃ DLA KOŚCIOŁA

Dzień 27 wrze­śnia 2015 roku na zawsze wpi­sze się w histo­rię pol­skie­go Kościo­ła. Na „Bia­łych Morzach” w Kra­ko­wie będzie mia­ła miej­sce pierw­sza w histo­rii Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II beaty­fi­ka­cja. Na ołta­rze zosta­nie wynie­sio­na czci­god­na Słu­żeb­ni­ca Boża Kla­ra Ludwi­ka Szczę­sna, współ­za­ło­ży­ciel­ka Zgro­ma­dze­nia Słu­żeb­nic Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go (sióstr ser­ca­nek). Aktu beaty­fi­ka­cji doko­na legat papie­ski ks. kard. Ange­lo Ama­to, pre­fekt Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych. Mamy to wiel­kie szczę­ście, że jeste­śmy świad­ka­mi tych nie­zwy­kłych chwil.

Mat­ka Kla­ra Szczę­sna, pierw­sza ser­can­ka, od 27 wrze­śnia br. bło­go­sła­wio­na, wska­zu­je nam pew­ną dro­gę do Nie­ba. Jest bli­sko Ser­ca Jezu­sa, więc wypra­sza łaski. Módl­my się więc za jej wsta­wien­nic­twem.

Cze­go może dziś nauczyć nas nowa bło­go­sła­wio­na? Na pew­no miło­ści do Ser­ca Pana Jezu­sa. Wszak pro­gra­mem jej życia było zawo­ła­nie: „Wszyst­ko dla Ser­ca Jezu­so­we­go”. Krze­wie­niu kul­tu Ser­ca Pana Jezu­sa poświę­ci­ła swo­je życie. Już w mło­do­ści poka­za­ła, że war­to dążyć do raz obra­ne­go celu. Potem, jako zakon­ni­ca, ogrom­nie ufa­ła Panu Bogu. Gdy zacho­ro­wa­ła, piel­grzy­mo­wa­ła do Lour­des i stan jej zdro­wia polep­szył się, za co ponow­nie poje­cha­ła do Fran­cji – tym razem podzię­ko­wać Mat­ce Bożej. Umia­ła pro­sić i dzię­ko­wać. A kie­dy przy­szedł w jej życiu czas cier­pie­nia, spo­koj­nie przy­ję­ła krzyż…
Modli­twa o upro­sze­nie łask za wsta­wien­nic­twem bł. Kla­ry Szczę­snej Wszech­mo­gą­cy Boże, źró­dło życia i świę­to­ści, dzię­ku­ję Ci za łaski udzie­lo­ne bło­go­sła­wio­nej Kla­rze Szczę­snej, któ­ra bez­gra­nicz­nie zaufa­ła Tobie i poświę­ci­ła swo­je życie dla chwa­ły Naj­święt­sze­go Ser­ca Two­je­go Syna. W Chry­stu­sie ukry­tym w Naj­święt­szym Sakra­men­cie znaj­do­wa­ła siłę i świa­tło do odczy­ty­wa­nia zamy­słów Jego Ser­ca i ofiar­nej służ­by bliź­nim, dając przy­kład wier­nej miło­ści i poko­ry. Naucz mnie naśla­do­wać ją w miło­ści do Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa i w tro­sce o sze­rze­nie kró­le­stwa Jego miło­ści, a za jej wsta­wien­nic­twem wysłu­chaj moją modli­twę i udziel mi łaski …, o któ­rą Cię pro­szę. Przez Chry­stu­sa, Pana nasze­go. Amen. Bło­go­sła­wio­na Kla­ro Szczę­sna – módl się za nami.
Impri­ma­tur: Kuria Metro­po­li­tal­na w Kra­ko­wie, Kra­ków, 23.06.2015 r., Nr 1742/2015 bp Damian Muskus, wika­riusz gene­ral­ny, ks. Kazi­mierz Moska­ła, wice­kanc­lerz