Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kalendarium życia Klary Ludwiki Szczęsnej Służebnicy Najświętszego Serca Jezusowego

18 lip­ca 1863
Ludwi­ka Szczę­sna uro­dzi­ła się w Ciesz­kach (ob. gmi­na Lubo­widz, powiat żuro­miń­ski, woje­wódz­two mazo­wiec­kie).
24 lip­ca 1863
Ochrzczo­na zosta­ła w koście­le para­fial­nym pw. św. Andrze­ja Apo­sto­ła w Lubo­wi­dzu (Die­ce­zja Płoc­ka) i otrzy­ma­ła imię Ludwi­ka.
18 wrze­śnia 1866
Zmarł jej naj­młod­szy brat, Igna­cy (ur. 1 sierp­nia 1866).
1873
Tra­gicz­na śmierć naj­star­sze­go bra­ta, Fran­cisz­ka (ur. 22 listo­pa­da 1848).
25 wrze­śnia 1875
Zmar­ła jej mat­ka, Fran­cisz­ka Szczę­sna.
27 stycz­nia 1876
Powtór­ne mał­żeń­stwo ojca Ludwi­ki, Anto­nie­go Szczę­sne­go, z Anto­ni­ną Więc­kow­ską.
1880
Na sta­łe opu­ści­ła dom rodzin­ny; wyje­cha­ła do Mła­wy.
Sier­pień 1885
Uczest­ni­czy­ła w reko­lek­cjach w Zakro­czy­miu, pro­wa­dzo­nych przez bł. o. Hono­ra­ta Koź­miń­skie­go. Pod­ję­ła decy­zję wstą­pie­nia do Zgro­ma­dze­nia Sług Jezu­sa.
Wrze­sień 1885
Wstą­pi­ła do Zgro­ma­dze­nia Sług Jezu­sa w War­sza­wie.
8 grud­nia 1886
Roz­po­czę­ła nowi­cjat w War­sza­wie.
8 grud­nia 1887
Zło­ży­ła obiet­ni­cę wier­no­ści i otrzy­ma­ła imię Hono­ra­ta.
8 grud­nia 1889
Zło­ży­ła pierw­sze ślu­by zakon­ne, któ­re pona­wia­ła czte­ry razy (1890–1893).
1889
Wyje­cha­ła do Lubli­na. Peł­ni­ła funk­cję prze­ło­żo­nej wspól­no­ty i pro­wa­dzi­ła pra­cow­nię kra­wiec­ką jako och­mi­strzy­ni przy­tu­li­ska dla słu­żą­cych.
1892
Powrót z Lubli­na przez Mła­wę do War­sza­wy.
Maj 1893
Przy­by­ła do Kra­ko­wa w celu pro­wa­dze­nia przy­tu­li­ska dla słu­żą­cych, zało­żo­ne­go z ini­cja­ty­wy św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra przez Brac­two Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej, przy ul. Miko­łaj­skiej 11.
Kwie­cień 1894
Pod­ję­ła decy­zję opusz­cze­nia Zgro­ma­dze­nia Sług Jezu­sa i wstą­pi­ła do two­rzą­ce­go się Zgro­ma­dze­nia Słu­żeb­nic Ser­ca Jezu­so­we­go
15 kwiet­nia 1894
Współ­two­rze­nie z ks. Józe­fem Seba­stia­nem Pel­cza­rem Zgro­ma­dze­nia Słu­żeb­nic Ser­ca Jezu­so­we­go. Pierw­szy klasz­tor powstał w Kra­ko­wie przy ul. Świę­te­go Krzy­ża 10.
2 lip­ca 1894
Roz­po­czę­ła nowi­cjat w Zgro­ma­dze­niu Słu­żeb­nic Ser­ca Jezu­so­we­go i przy­ję­ła imię zakon­ne Kla­ra.
2 lip­ca 1895
Zło­ży­ła pro­fe­sję wie­czy­stą w Zgro­ma­dze­niu Słu­żeb­nic Ser­ca Jezu­so­we­go.
Wrze­sień 1895
Powstał dom Zgro­ma­dze­nia we Lwo­wie.
Lipiec 1896
Zamiesz­ka­ła w klasz­to­rze przy ul. Garn­car­skiej 26. Miesz­ka­ła w nim przez 20 lat.
13 czerw­ca 1900
Mia­ło miej­sce poświę­ce­nie kościo­ła pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i domu św. Józe­fa przy ul. Garn­car­skiej 24, któ­re urzą­dza­ła we współ­pra­cy z Zało­ży­cie­lem, ks. bp. Józe­fem Seba­stia­nem Pel­cza­rem.
Przed 8 paź­dzier­ni­ka 1902
Zmarł jej ojciec, Anto­ni Szczę­sny.
Jesień 1903
Wykry­to u niej cho­ro­bę nowo­two­ro­wą.
1905
Zgro­ma­dze­nie roz­po­czę­ło pra­cę we Fran­cji.
Wrze­sień 1905
Odby­ła piel­grzym­kę do Lour­des, by u NMP wypro­sić sobie zdro­wie, a Zgro­ma­dze­niu bło­go­sła­wień­stwo Boże.
13 wrze­śnia 1907
Zmia­na nazwi­ska ze Szcze­sna na Szczę­sna (po raz pierw­szy poja­wia się przy doku­men­cie nada­nia jej oby­wa­tel­stwa austriac­kie­go i przy­na­le­że­nia do mia­sta Kra­ko­wa).
28 grud­nia 1907
Na I Kapi­tu­le Zgro­ma­dze­nia m. Kla­ra zosta­ła wybra­na prze­ło­żo­ną gene­ral­ną.