Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Modlitwa do Matki Klary

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI KLARY SZCZĘSNEJ

Fot. Archi­wum Sióstr Ser­ca­nek

Kyrie, elej­son. – Chry­ste,
elej­son. Kyrie, elej­son.
Chry­ste, usłysz nas. – Chry­ste,
wysłu­chaj nas.
Ojcze z nie­ba, Boże, – zmi­łuj
się nad nami.
Synu, Odku­pi­cie­lu świa­ta,
Boże, – zmi­łuj się nad
nami.
Duchu Świę­ty, Boże, – zmi­łuj
się nad nami.
Świę­ta Trój­co, Jedy­ny Boże,
– zmi­łuj się nad nami.
Świę­ta Mary­jo, naj­do­sko­nal­sza
Słu­żeb­ni­co Pań­ska,
– módl się za nami.
Świę­ty Ojcze Józe­fie Seba­stia­nie,
Bło­go­sła­wio­na Mat­ko Kla­ro,
Pokor­na słu­żeb­ni­co Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go,
Apo­stoł­ko Boże­go Ser­ca czy­nią­ca wszyst­ko dla Jego
chwa­ły,
Gor­li­wa i wytrwa­ła w ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu,
Zjed­no­czo­na z Bogiem na modli­twie i w codzien­nym życiu,
Wraż­li­wa na natchnie­nia Ducha Świę­te­go,
Ufna w Opatrz­ność Bożą,
Umi­ło­wa­na cór­ko Maryi Nie­po­ka­la­nej,
Gor­li­wa czci­ciel­ko świę­te­go Józe­fa,
Wier­na cór­ko Kościo­ła,
Gor­li­wa w pra­cy dla chwa­ły Bożej i zba­wie­nia ludzi,
Współ­za­ło­ży­ciel­ko i Mat­ko ser­cań­skiej rodzi­ny zakon­nej,
Wier­na łasce powo­ła­nia,
Prze­nik­nię­ta duchem wyna­gro­dze­nia,
Cał­ko­wi­cie odda­na Boskie­mu Oblu­bień­co­wi,
Żyją­ca wier­nie duchem fran­cisz­kań­skie­go ubó­stwa,
Roz­mi­ło­wa­na w zakon­nym posłu­szeń­stwie,
Wzo­rze fran­cisz­kań­skiej poko­ry i pro­sto­ty,
Zatro­ska­na o sio­stry powie­rzo­ne swo­jej opie­ce,
Straż­nicz­ko jed­no­ści sio­strza­nej,
Roz­trop­na prze­wod­nicz­ko ducho­wa,
Żywa regu­ło ser­cań­skiej dro­gi powo­ła­nia,
Chęt­na w przyj­mo­wa­niu krzy­ża i cier­pie­nia,
Wraż­li­wa na bie­dę i nędzę moral­ną
dziew­cząt,
Odda­na służ­bie cho­rym i ubo­gim,
W życiu i śmier­ci nale­żą­ca do Pana,
Orę­dow­nicz­ko nasza u Ser­ca Boże­go.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy
świa­ta, – prze­puść nam, Panie.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy
świa­ta, – wysłu­chaj nas, Panie.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy
świa­ta, – zmi­łuj się nad nami.
P: Módl się za nami bło­go­sła­wio­na Mat­ko Kla­ro.
W: Aby­śmy za Two­im przy­kła­dem byli gor­li­wy­mi apo­sto­ła­mi
Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa.
P: Módl­my się.
Wszech­mo­gą­cy Boże, źró­dło życia i świę­to­ści, dzię­ki Two­jej łasce bło­go­sła­wio­na Kla­ra Szczę­sna z bez­gra­nicz­nym zaufa­niem poświę­ci­ła swo­je życie dla chwa­ły Naj­święt­sze­go Ser­ca Syna Twe­go i przez ofiar­ną służ­bę naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym zosta­wi­ła nam wzór wier­nej miło­ści i poko­ry. Pro­si­my Cię z ufno­ścią, aby­śmy za Jej wsta­wien­nic­twem świad­czy­li wobec świa­ta o Two­jej odwiecz­nej miło­ści. Któ­ry żyjesz i kró­lu­jesz na wie­ki wie­ków.
W: Amen.
Impri­ma­tur: Kuria Metro­po­li­tal­na w Kra­ko­wie
Kra­ków, 14.07.2015 r., Nr 2050/2015
bp Damian Muskus, wika­riusz gene­ral­ny,
ks. Krzysz­tof Tekie­li, nota­riusz kurii