Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z dziedzictwa Matki Klary

MYŚLI MATKI KLARY SZCZĘSNEJ


„Zapar­cie wol­nej woli może wpraw­dzie kosz­to­wać natu­rę; ale jaki szla­chet­niej­szy moż­na z niej uczy­nić uży­tek, jak nie zwró­cić ją Temu, od któ­re­go ją mamy?”.
(z Medy­ta­cji I. Posłu­szeń­stwo)
„Jezus sam jest naj­po­tęż­niej­szą dla nas pobud­ką do kocha­nia bliź­nie­go, bo On go miłu­je”.
(z Medy­ta­cji II. Miłość bliź­nie­go)
„Świę­tość naj­wyż­sza to Bóg, świę­tość czło­wie­ka jest w mia­rę jego zjed­no­cze­nia z Bogiem; to zgod­ność z Jego wolą, gdyż ta tyl­ko jest praw­dzi­wa miłość, a zatem i praw­dzi­wa świę­tość”.
(z Medy­ta­cji I. Posłu­szeń­stwo)
„Miej miłość tro­ja­ką: macie­rzyń­ską dla tych, któ­rych Opatrz­ność posta­wi­ła pod two­ją opie­kę, dzie­cię­cą dla prze­ło­żo­nych, sio­strza­ną dla sióstr w Bogu”.
(z Medy­ta­cji II. Miłość bliź­nie­go)
„O jak­że rzad­ka jest świę­ta, dosko­na­ła miłość wspól­na! Łatwo moż­na mieć przy­ja­ciół wyłącz­nych, ale ogar­nąć wszyst­kich bez wyjąt­ku – bez zapar­cia się, bez poświę­ce­nia – to rzad­kie. Kocha­my natu­ral­nie, zmy­sło­wo, samo­lub­nie sie­bie szu­ka­jąc, inte­re­sow­nie. A nie kocha­my jak kochał Jezus – aż do wyla­nia krwi, bez odwe­tu”.
(z Medy­ta­cji II. Miłość bliź­nie­go)