Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Byłem przybyszem

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Od wie­lu lat jeste­śmy świad­ka­mi jało­we­go spo­ru par­tyj­ne­go, w któ­rym zani­ka tro­ska o dobro wspól­ne, bo ener­gię i czas pochła­nia wal­ka z prze­ciw­ni­kiem poli­tycz­nym – wal­ka o utrzy­ma­nie lub zdo­by­cie wła­dzy. (…) Do Euro­py docie­ra fala uchodź­ców. Opu­ści­li oni swo­je domo­stwa i kra­je, w któ­rych sza­le­je woj­na, prze­moc i prze­śla­do­wa­nie, tak­że chrze­ści­jan. Jeste­śmy całym ser­cem z wszyst­ki­mi, któ­rzy cier­pią. Chce­my im oka­zać naszą soli­dar­ność, pomni rów­nież na sło­wa Chry­stu­sa, któ­re usły­szy­my na Sądzie Osta­tecz­nym: „byłem przy­by­szem, a przy­ję­li­ście Mnie” (Mt 25,35). Kie­ru­ję apel do wszyst­kich odpo­wie­dzial­nych i dzier­żą­cych wła­dzę w ręku, aby przede wszyst­kim zaże­gna­li źró­dła kon­flik­tów, prze­mo­cy i wojen, by ludzie nie musie­li opusz­czać swo­ich domów, wyru­sza­jąc w nie­zna­ne i nara­ża­jąc się na nie­bez­pie­czeń­stwa towa­rzy­szą­ce wędrów­ce. Ale – powta­rzam – bądź­my goto­wi i miej­my otwar­te ser­ca na przy­ję­cie tych, któ­rzy zapu­ka­ją do naszych bram albo z dala już cze­ka­ją na naszą ludz­ką pomoc.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XXIII Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 13 IX 2015 r.